SONG NGỮ VIỆT-ANH (Đối Chiếu)

https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/000-Mục-Lục-_-Trung-Bộ-Kinh-_-The-Middle-Length-Discourses.pdf https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/001-Kinh-Pháp-Môn-Căn-Bản-_-The-Root-of-All-Things.pdf https://thegioiphatgiao.org/vie ...

https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/051-Kinh-Kandaraka-_-To-Kandaraka.pdf https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/052-Kinh-Bát-Thành-_-To-the-Man-from-Aṭṭhakanāgara.pdf https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/053-Kin ...

https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/101-Kinh-Devadaha-_-At-Devadaha.pdf https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/102-Kinh-Năm-và-Ba-_-The-Five-and-Three.pdf https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-trung-bo/103-Kinh-Nghĩ-Như-Th ...

https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-truong-bo/00-Mục-Lục-_-Trường-Bộ-Kinh-_-The-Long-Discourses-of-the-Buddha.pdf https://thegioiphatgiao.org/viet-anh/kinh-truong-bo/01-Kinh-Phạm-võng-_-The-Supreme-Net,-What-the-Teaching-Is-Not.pdf https://thegi ...

Essential Buddhist Essays. Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi ...

Essential Summaries of Buddhist Teachings. Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ ...

Tác giả Narada Thera. HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về cuộc đời đức Phật (qua 3 thời kỳ ...

Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kin ...