SONG NGỮ VIỆT-ANH (Đối Chiếu)

Bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Bản dịch Anh ngữ của Tỳ kheo Khantipalo & Sister Susanna. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) trong Kinh tạng Pali (Suttanta Pitaka). Đây là một q ...

Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng Narada. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. KINH PHÁP CÚ là cuốn Kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa l ...

Phần 1: 000. Mục Lục - Trung Bộ. Kinh - The Middle Length Discourses001. Kinh Pháp Môn Căn Bản - The Root of All Things002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc - All the Taints003. Kinh Thừa Tự Pháp - Heirs in Dhamma004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - Fear and Dread005 ...

Phần 1Phần 3 Phần 2: 051. Kinh Kandaraka - To Kandaraka052. Kinh Bát Thành - To the Man from Aṭṭhakanāgara053. Kinh Hữu Học - The Disciple in Higher Training054. Kinh Potaliya - To Potaliya055. Kinh Jīvaka - To Jīvaka056. Kinh Ưu ba ly - To Upāli057. Ki ...

Phần 1Phần 2 Phần 3: 101. Kinh Devadaha - At Devadaha102. Kinh Năm và Ba - The Five and Three103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào - What Do You Think About Me104. Kinh Làng Sāma - At Sāmagāma105. Kinh Thiện Tinh - To Sunakkhatta106. Kinh Bất Động Lợi Ích - The Wa ...

00 Mục Lục - Trường Bộ. Kinh - The Long Discourses of the Buddha01. Kinh Phạm võng - The Supreme Net, What the Teaching Is Not02. Kinh Sa môn quả - The Fruits of the Homeless Life, The Greater Discourse on Way03. Kinh Ambaṭṭha (A ma trú) - About Ambaṭṭha, ...

Chương 12: Thập Đại Đệ Tử - Ten Great Disciples.Thiện Phúc. (A) Những đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật—Chief famous disciples of the Buddha (I) Những đại đệ tử của Đức Phật trong giáo đoàn Tăng—The Buddha’s great disciples in the Order of Monks: For mor ...

Nguyên tác: Essential Buddhist Essays. Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tụ ...

Nguyên tác: Buddhism In A Nutshell.Tác giả Narada Thera.HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về c ...

Nguyên tác: Essential Summaries of Buddhist Teachings. Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang ...

Basic Buddhist Doctrines. Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏ ...