SONG NGỮ VIỆT-ANH (Đối Chiếu) : Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng Narada. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. KINH PHÁP CÚ là cuốn Kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa l ...

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi. Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi). Thực hiện ...

Nguyên tác tiếng Anh của "Hội đồng quốc tế về Đại lễ Vesak":(of ICDV - The International Council for the Day of Vesak) – December 2015. “Common Buddhist Text: Guidance and Insight from The Buddha” “Là thành quả tập thể của dự án “biên soạn bộ kinh Phật ...

Nguyên tác tiếng Anh của "Hội đồng quốc tế về Đại lễ Vesak":(of ICDV - The International Council for the Day of Vesak) – December 2015. “Common Buddhist Text: Guidance and Insight from The Buddha” “Là thành quả tập thể của dự án “biên soạn bộ kinh Phật ...

Nguyên tác tiếng Anh của "Hội đồng quốc tế về Đại lễ Vesak":(of ICDV - The International Council for the Day of Vesak) – December 2015. “Common Buddhist Text: Guidance and Insight from The Buddha” “Là thành quả tập thể của dự án “biên soạn bộ kinh Phật ...

Đức Phật và Phật Pháp [Song Ngữ Anh-Việt] (Narada; Phạm Kim Khánh dịch)

Nguyên tác: The Buddha and His Teachings.Tác giả: Narada Maha Thera.Phạm Kim Khánh dịch. Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếu: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế). Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), ng ...

Lời Phật dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng đồng và Xã hội - Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pāli [Song Ngữ Anh-Việt] (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In The Buddhas Words - An Anthology of Discources from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2016).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2018). Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếu: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Tác phẩm giá trị này ...

Hợp Tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pāli [Song Ngữ Anh-Việt] (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pāli Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2005).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2015). Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việt đối chiếu: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Tác phẩm giá trị nà ...

Ullambana Sutta 1. Phật nói Kinh Vu Lan Bồn Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục-thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân. Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả, Nghĩa sanh t ...

Chương 12: Thập Đại Đệ Tử - Ten Great Disciples.Thiện Phúc. (A) Những đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật—Chief famous disciples of the Buddha (I) Những đại đệ tử của Đức Phật trong giáo đoàn Tăng—The Buddha’s great disciples in the Order of Monks: For mor ...

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi. Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi). Thực hiện ...

Bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Bản dịch Anh ngữ của Tỳ kheo Khantipalo & Sister Susanna. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) trong Kinh tạng Pali (Suttanta Pitaka). Đây là một q ...

Nguyên tác: Essential Summaries of Buddhist Teachings. Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang ...

Nguyên tác: Essential Buddhist Essays. Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tụ ...

Nguyên tác: Buddhism In A Nutshell.Tác giả Narada Thera.HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về c ...

Basic Buddhist Doctrines. Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏ ...

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi. Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi). Thực hiện ...

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & Bhikkhu Bodhi. Khái quát Nội dung Kinh Trung Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).A Summary of the Middle Discourses of the Buddha (Author: Bhikkhu Bodhi). Thực hiện ...

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu.English Translation from Pāli: Maurice Walshe. Khái quát Nội dung Kinh Trường Bộ (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ).A Summary of the Long Discourses of the Buddha (Author: Maurice Walshe). Thực hiện sách Song Ngữ Anh-Việ ...