Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Saddharma Pundarika Sutra. Kinh Pháp Hoa nguyên văn là: “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Giới Thiệu Kinh Pháp Hoa (Thích Viên Giác): Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho l ...

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm (Thích Trí Quảng): Kinh Hoa Nghiêm có ba bộ: Bộ thứ nhất gọi là Đại Hoa Nghiêm do Pháp thân Tỳ Lô Giá Na chuyển. Bộ thứ hai là Trung Hoa Nghiêm do Báo thân Lô Xá Na chuyển và bộ thứ ba do -ng thân Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết. ...

Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật". Lời Đức Phật thật đơn giản, mà ý nghĩa lại tột cùng sâu rộng. Trong lời đó có nghĩa ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20672/7-bo-niet-ban-22-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_nietban.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20673/8-bo-dai-tap-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_daitap.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20674/9-bo-kinh-tap-422-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_kinhtap.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20675/10-bo-mat-giao-572-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_matgiao.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20676/11-bo-luat-83-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luat.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20678/13-bo-ty-dam-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tydam.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20679/14-bo-trung-quan-14-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_trungquan.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20681/15-bo-du-gia-48-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_dugia.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tinhdo.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_thien.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20680/16-bo-luan-tap-64-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luantap.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20685/20-bo-su-truyen-94-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_sutruyen.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20686/21-bo-su-vi-15-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_suvi.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_ngoaigiao.html https://hoavouu.com/p16a20687/22-bo-ngoai-giao-7-bo

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_mucluc.html https://hoavouu.com/p16a20688/23-bo-muc-luc-39-bo

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_donhoang.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tuctang.html