SÁCH NÓI

Better Version thực hiện sách nói (tóm tắc). Một cuốn sách mà bạn nhất định nên đọc trong đời, mang tên "Almost Buddhist" của vị Lạt Ma Tây Tạng được thế giới tôn kinh, Đức Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche. Hiện tại mình đã đọc cuốn sách này bằng bản ...

Better Version thực hiện sách nói (tóm tắc). * Triết lý cơ bản (hay cốt lõi) của đạo Phật: “Nơi kế tiếp hoa sẽ nở, hoa nở ta gặp Phật” qua cuốn sách “Hoa tiếp nở” của vị Đại sư Tây Tạng đáng kính, Đức Khenpo Sherab Zangpo. Bản gốc tiếng Trung tạm dịch ...

Sách nói:  Phật Điển Phổ Thông - Dẫn Vào Tuệ Giác Phật (Lê Mạnh Thát, HT Tuệ Sỹ chủ biên dịch)

TS. Lê Mạnh Thát & HT Tuệ Sỹ chủ biên dịch.Nguyên tác: Common Buddhist Text: Guidance and Insight from the Buddha (of ICDV - The International Council for the Day of Vesak). Quyển sách này là một dự án của Hội đồng Vesak Quốc tế, đặt tại Đại học Maha ...

Dhammasaṅganī (Classification of Dhamma).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Dhammasaṅganī là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản cho các bộ Abhidhamma kế tiếp, nương tựa vào đó mà triển khai dưới hình thức phân tích, lý luận ra những p ...

Dhammasaṅganī (Classification of Dhamma).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Dhammasaṅganī là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản cho các bộ Abhidhamma kế tiếp, nương tựa vào đó mà triển khai dưới hình thức phân tích, lý luận ra những p ...

(Phân Biệt) Vibhaṅga (Divisions).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ hai trong bảy bộ ấy; là bộ có tầm quan trọng đáng kể về hệ phân tích, là đặc điểm Hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy, vốn có t ...

(Giới Thuyết) Dhātukathā (Discourse on Elements). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi bị lỗi khô ...

(Nhân Thi Thuyết) Puggala Pannatti (The Book on Individuals).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi ...

(Biện Giải) Kathavatthu (Points of Controversy).HT Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi bị lỗi không hiển th ...

(Song Luận) Yamaka (The Book of Pairs). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi bị lỗi không hiển th ...

(Phát Thú) Paṭṭhāna (The Book of Causal Relations).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi bị lỗi kh ...

(Phát Thú) Paṭṭhāna (The Book of Causal Relations).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi bị lỗi kh ...

(Phát Thú) Paṭṭhāna (The Book of Causal Relations).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi bị lỗi kh ...

(Phát Thú) Paṭṭhāna (The Book of Causal Relations).Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Nghe đọc Sách nói tất cả 7 Bộ của Tạng:Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) thực hiện (nữa phần đầu các Bộ) tại chùa Bửu Quang. * Xin Lưu ý về Google Drive: a) Đôi khi bị lỗi kh ...