Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Đại Ca Diếp là đại đệ tử "Đầu Đà đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-dai-ca-diep/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-daicadiep.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-gia ...

A Nan là đại đệ tử "Đa Văn đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-a-nan/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-anan.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/truyen-tranh-10 ...

Visakha là Nữ cư sĩ Giàu nhất thời Đức Phật. Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-dai-thi-chu-visakha/ https://www.facebook.com/truyentranh.phatgiao/photos/a.2341407469420877/2341407749420849/?type=3

Cấp Cô Độc là Nam cư sĩ Giàu nhất thời Đức Phật. Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-dai-thi-chu-cap-co-doc/ https://www.facebook.com/truyentranh.phatgiao/photos/a.2341407469420877/2341407809420843/?type=3

Đức Phật và Phật Pháp (Phạm Kim Khánh)

Nguyên tác: The Buddha and His Teachings. Tác giả: Narada Maha Thera. Phạm Kim Khánh dịch. Thực hiện sách giấy: Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy. Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada ...

Tác giả: Narada Maha Thera. Phạm Kim Khánh dịch. là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia năm 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng lỗi lạc Pelene Vahiranyna. Đại đức Narada được đà ...

Nguyên tác tiếng Đức của Hans Wolfgang Schumann (1982). Maurice O'Connell Walshe dịch sang Anh ngữ (1989): The historical Buddha: the times, life, and teachings of the founder of Buddhism. Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch sang tiếng Việt (1997). Đôi ...

Abhidhammapiṭaka (Tạng A-Tỳ-Ðàm) dịch là Tạng Vô-Tỷ-Pháp, là một trong ba Tạng Giáo Lý của Phật Giáo. Tạng Abhidhamma đặc thù hơn tạng Suttanta (kinh) và Tạng Vinaya (Luật) trên phương diện nghiõa lý, trình bày pháp chơn tướng bản thể (Sabhāva-dhamma), ...

VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ hai trong bảy bộ ấy; là bộ có tầm quan trọng đáng kể về hệ phân tích, là đặc điểm Hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy, vốn có truyền thống chi li, phân tích từng vấn đề cho được sáng ...

Nguồn: https://palidictionary.appspot.com/vi_VN/

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/xem-sach_Tu-dien-Khang-Hy-(ban_qltqld_PDF.html https://www.rongmotamhon.net/tu-dien_khang-hy_none_rong-mo-tam-hon.html https://drive.google.com/file/d/0B5_NWonDIUvAeENWMU9BeFR6cmM/view https://drive.goog ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN