TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19023/danh-tu-thien-hoc https://hoavouu.com/p38a9677/danh-tu-thien-hoc

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p38a23382/pali-viet-doi-chieu

Trọn bộ 8 tập dày gần 10 ngàn trang do Sa môn Thích Quảng Độ dịch, trong đó có phần index ngoại văn mà các bộ in trước đây chưa có. Sách được xuất bản và phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam do nhà xuất bản Phương Đông và nhà sách Văn Thành liên kết. Sá ...

Cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn, đánh máy và trình bày trang sách. Cư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảo. Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam in lần thứ nhất, California – USA, 2009. Đây không phải là một bộ từ điển Phật học, mà chỉ là bộ sách tríc ...

Xem thêm & nguồn: http://tuvienquangduc.com.au/tudien/tudien00.html https://hoavouu.com/a561/tu-ngu-phat-hoc-viet-anh http://phatam.org/dictionary/tu-dien-phat-hoc-viet-anh-dongloai/7/all

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p38a391/tu-ngu-doi-chieu-anh-viet-hoac-phan-am-trong-kinh-phap-hoa

HT Thích Trí Thủ chủ trương. Lê Mạnh Thát chủ biên. Phật giáo truyền vào nước ta đã hai nghìn năm, được nhân dân ta tiếp thu và vận dụng vào đời sống của dân tộc mình. Cho nên nói đến văn minh văn hoá Việt nam, mà không kể đến vai trò Phật giáo là một ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19017/buddhist-chinese-sanskrit-dictionary

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19022/tu-dien-hu-tu-han-ngu

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/xem-sach_Tu-dien-Khang-Hy-(ban_qltqld_PDF.html https://www.rongmotamhon.net/tu-dien_khang-hy_none_rong-mo-tam-hon.html https://drive.google.com/file/d/0B5_NWonDIUvAeENWMU9BeFR6cmM/view https://drive.goog ...

Xem thêm & nguồn: https://quangduc.com/p3724a33085/2/tu-dien-lang-mai https://hoavouu.com/p38a12591/tu-dien-lang-mai

Xem thêm & nguồn: http://vietheravada.net/tudien/paliviet.htm https://booktranslating.wordpress.com/2010/07/07/t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n-pali-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%B3-kheo-t%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%B1/

Dựa theo: "Concise Pāli-English Dictionary" của A.P. Buddhadatta Mahāthera, Colombo (1968). Hiện nay, nhận thấy phong trào tìm hiểu giáo lý Phật Đà nhất là về Nam Tông, càng ngày càng phát triển. Những danh từ nhà Phật phần nhiều đều có liên quan đến P ...

Nguồn: https://palidictionary.appspot.com/vi_VN/

Xem thêm & nguồn: http://www.tuvienquangduc.com.au/tudien/tdphathoc/tdphthienphuc.html https://www.niemphat.vn/tu-dien/

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19021/tu-dien-phap-so-tam-tang https://hoavouu.com/p38a24463/tu-dien-phap-so-tam-tang

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19110/tu-dien-phat-hoc-dao-uyen https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Tu-dien-Phat-hoc_cqggsgct_show.html https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Tu-dien-Phat-hoc-Dao-Uyen_clktpgd_PDF.html https://hoavou ...

Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính, để ngày nay được quyển sách tương đối đầy đủ để lúc rảnh rỗi ngồi đọc lại để mở rộng kiến thức về Phật Giáo. Theo lời khuyến khích của ...

Xem thêm & nguồn: https://quangduc.com/p3724a32502/3/tu-dien-phat-hoc-da-ngon-ngu https://hoavouu.com/p38a5692/tu-dien-phat-hoc-da-ngon-ngu

Ðây không phải là một quyển Tự Ðiển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Ðây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong n ...