TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19023/danh-tu-thien-hoc

Trọn bộ 8 tập dày gần 10 ngàn trang do Sa môn Thích Quảng Độ dịch, trong đó có phần index ngoại văn mà các bộ in trước đây chưa có. Sách được xuất bản và phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam do nhà xuất bản Phương Đông và nhà sách Văn Thành liên kết. Sá ...

HT Thích Trí Thủ chủ trương. Lê Mạnh Thát chủ biên. Phật giáo truyền vào nước ta đã hai nghìn năm, được nhân dân ta tiếp thu và vận dụng vào đời sống của dân tộc mình. Cho nên nói đến văn minh văn hoá Việt nam, mà không kể đến vai trò Phật giáo là một ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19017/buddhist-chinese-sanskrit-dictionary

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19022/tu-dien-hu-tu-han-ngu

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/xem-sach_Tu-dien-Khang-Hy-(ban_qltqld_PDF.html https://www.rongmotamhon.net/tu-dien_khang-hy_none_rong-mo-tam-hon.html https://drive.google.com/file/d/0B5_NWonDIUvAeENWMU9BeFR6cmM/view https://drive.goog ...

Xem thêm & nguồn: http://vietheravada.net/tudien/paliviet.htm https://booktranslating.wordpress.com/2010/07/07/t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n-pali-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%B3-kheo-t%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%B1/

Dựa theo: "Concise Pāli-English Dictionary" của A.P. Buddhadatta Mahāthera, Colombo (1968). Hiện nay, nhận thấy phong trào tìm hiểu giáo lý Phật Đà nhất là về Nam Tông, càng ngày càng phát triển. Những danh từ nhà Phật phần nhiều đều có liên quan đến P ...

Nguồn: https://palidictionary.appspot.com/vi_VN/

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19110/tu-dien-phat-hoc-dao-uyen https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Tu-dien-Phat-hoc_cqggsgct_show.html https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Tu-dien-Phat-hoc-Dao-Uyen_clktpgd_PDF.html https://hoavou ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a23897/tu-dien-phat-hoc-tue-quang

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a26140/tu-dien-phat-hoc-thien-phuc-viet-anh-va-anh-viet-pdf- https://thuvienhoasen.org/p10a11807/tu-dien-phat-hoc-thien-phuc https://buda.vn/tu-dien-phat-hoc-thien-phuc-viet-anh-va-anh-viet.html http:// ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a11807/tu-dien-phat-hoc-thien-phuc https://thuvienhoasen.org/p10a26140/tu-dien-phat-hoc-thien-phuc-viet-anh-va-anh-viet-pdf- http://www.tuvienquangduc.com.au/tudien/tdphathoc/tdphthienphuc.html https:// ...

Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc không chỉ là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc về Phật pháp, mà còn là một Phật tử thuần thành luôn gắng công tu tập để đạt đến con đường giác ngộ và giải thoát. Thiện Phúc đã biên soạn bộ tự điển Phật Học Việt-Ngữ ...

Thiền tông - Căn cứ vào lịch sử hình thành và phát triển, bằng vào rất nhiều truyền thuyết sinh động và thiền ngữ kì dị tuyệt vời, cộng với ảnh hưởng dài lâu sâu sắc đối với văn hóa Đông phương, cùng sự xâm nhập không ngừng của nó vào nền văn hóa Tây phươ ...

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_han-anh_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_phat-quang_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_thieu-chuu_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_da-ngon-ngu_none_rong-mo-tam-hon.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/tu-dien_phan-anh_none_rong-mo-tam-hon.html