LUẬT

Hán dịch: Tăng-già-bạt-đà-la (Sanghabhadra) Việt dịch: Tỳ kheo Tâm-Hạnh (Carāna-citto Bhikkhu). Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a35037/chu-giai-luat-thien-kien http://cusi.free.fr/luattg/thienkie/thienkien-00.htm http://phaptangpgvn.n ...

Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi. Nhân Giới sinh Định, nhân Định phát Tuệ– ba môn học liên kết chặt chẽ vào n ...

HT Thánh Nghiêm. Thích Nữ Tuệ Đăng dịch. Đương nhiên, mục đích của tôi khi đem các vấn đề chủ yếu trong giới luật học ra để giới thiệu và khai thông, tuy là cần sự phổ thông, song vẫn không làm cho người nhàm chán. Do đó, trong quyển sách này, khi trư ...

Tạng Luật phải chăng là bí tạng dành riêng cho các vị Tỳ-kheo, các chúng khác không có quyền biết đến?”, HT.Thích Phước Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, một trong những vị giáo phẩm uyên thâm Luật tạng đã khẳng định ý kiến đó không có cơ ...

GIỚI: tiếng Pali là Sila, phiên âm là Thi la, có nghĩa là điều ngăn cấm do đức Phật chế định cho hàng đệ tử Phật dùng để ngăn ngừa tội lỗi của 3 nghiệp. Do vậy, GIỚI còn được định nghĩa là : - Phòng phi chỉ ác : Ngăn ngừa điều sai trái, chặn đứng việc ...

Muốn qua sông phải nhờ thuyền bè, muốn vượt bể khổ sinh tử phải nương nhờ Giới pháp. Có thể nói, Giới pháp là kim chỉ nam, là những nguyên tắc sinh động để hướng dẫn đời sống của Tăng sĩ từ tục đến chân, từ phàm đến Thánh, từ cõi mê mờ đến chân trời giá ...

I. TỰ LUẬN Ba môn học, Giới học, Định học và Tuệ học, được gọi là “Tam vô lậu học”. Lậu nghĩa là phiền não, nương vào Tam học mà đoạn trừ được phiền não, siêu phàm nhập thánh, nên gọi là “Tam vô lậu học”. Diệu quả Đại giác của Phật y vào Tuệ mà thành, ...

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbkin208.htm http://www.daitangkinhvietnam.org/node/6712 https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Thuyet-Phap/Gioi-Luat/Qua-Trinh-Dich-Luat-Dien-O-Trung-Quoc-Ns-Nhu-Loc.pdf https://www.niemphat.vn/downlo ...

Muốn qua sông phải nhờ thuyền bè, muốn vượt bể khổ sinh tử phải nương nhờ Giới pháp. Có thể nói, Giới pháp là kim chỉ nam, là những nguyên tắc sinh động để hướng dẫn đời sống của Tăng sĩ từ tục đến chân, từ phàm đến Thánh, từ cõi mê mờ đến chân trời giá ...

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbkin139.htm http://buddhismtoday.com/viet/kinh/sosanh_luattykheo.htm https://thuvienhoasen.org/a2660/so-sanh-tom-tat-cac-bo-luat-ty-kheo https://nigioivietnam.vn/so-sanh-tom-tat-cac-bo-luat-ty-khe ...

Giới luật tỷ kheo ni gồm 348 giới điều, được gọi là "Ngũ thiên thất tụ". Trước hết, "thất tụ" là bảy nhóm như sau: Nhóm 1: 8 pháp Ba la di Nhóm 2: 17 pháp Tăng tàn Nhóm 3: 30 pháp Xả đọa Nhóm 4: 178 tám pháp Đọa Nhóm 5: 8 pháp Hối quá Nhóm 6: 100 ...

Như chúng ta biết rằng, cuộc sống của các hàng đệ tử phật trong 5 chúng, như là: Tỳ-kheo (Bhikkhus), Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunìs), Sa-di (Sràmaneras), Phật tử Nam (Upàsakas), Phật tử Nữ (Upàsikas), được tuân thủ những giới điều của Phật giáo. Nền tảng cội nguồ ...

Lịch sử cho chúng ta thấy có những tôn giáo, những chủ thuyết tỏ ra sáng giá một thời, nhưng khi trải qua những thử thách khắt khe của thời gian thì liền chìm vào quên lãng. Tại sao vậy? Tại vì nó thiếu những nguyên tắc chỉ đạo đúng đắn và thiếu các tu sĩ ...

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-luatxg/4thanhtinh-00.htm http://khemarama.com/vi/tu-thanh-tinh-gioi-ty-khuu-ho-.html?nocache=1 https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Thuyet-Phap/Gioi-Luat/Tu-Thanh-Tinh-Gioi-HT-Ho-Tong.pdf

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-luatxg/4ttg-bc-00.htm https://theravada.vn/book/tu-thanh-tinh-gioi-va-phan-su-cua-bac-xuat-gia-ty-khuu-buu-chon/ http://phatgiaonguyenthuy.com/article/tac-pham/tu-thanh-tinh-gioi-va-phan-su-cua-bac-xuat- ...

(Trích "Cương Yếu Giới Luật", Sài Gòn, 1996). Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng và Luật tạng. Trong Luật tạng, bộ Luật đầu tiên theo trong sử nhắc đến là bộ Bát thập tụng luật do Tôn giả Ưu-ba-li tá ...

Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, các đệ tử của Phật cảm thấy bơ vơ vì vừa vắng bóng bậc Đạo Sư thân thiết và cao cả của mình. Trong tình cảnh đó, mọi người ai cũng mong được chiêm ngưỡng lại hình ảnh của bậc Đạo Sư, như một hiện hữu bất diệt. Hình ảnh ấy ch ...