Căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ-nại-da (Tát Bà Đa bộ - Mula-sarvātivāda-vinaya)

Xem thêm & nguồn: http://tuvien.com/gioi_luat/index.php?id=55bachnhatyetma http://phaptangpgvn.net/vie/sach-phap-tang/bach-nhat-yet-ma.html

Luật sư Nghĩa Tịnh đời Ðường, Trung Quốc, phiên dịch từ Phạn ngữ sang Hán, Nhật Bản biên tập đưa vào Ðại chính Ðại Tạng Kinh, từ số 1444 đến 1455. Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch Việt. Trong Phật Giáo, Pháp Bảo là nội dung trung tâm nhưng về hình thức tổ chứ ...