Giới Bồ Tát Du Già

luat-dai-thua

Xem thêm & nguốn: https://chuatulam.net/p133a978/du-gia-bo-tat-gioi http://phaptangpgvn.net/vie/sach-phap-tang/du-gia-bo-tat-gioi.html