Giới Bồ Tát Phạm Võng

Bồ tát giới Phạn võng phải được gọi là Đại thừa giới. Đại thừa giới là bản nguyên của chúng sinh, là Phật tánh đầy phẩm chất Phật. Đại thừa giới xác nhận thân là thân chúng sinh, tâm là tâm chúng sinh, nhưng thân ấy tâm ấy đều nhập cả vào giới pháp Phật t ...

Thiền Sư Duy Lực Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Hoa Kỳ Thích Đồng Thường soạn lục 2005 Xem thêm & nguồn: https://phatgiao.vn/bai-viet/kinh-pham-vong-botat-gioi-giang-luoc.html https://thuvienhoasen.org/a2443/kinh-pham-vong-giang-luoc http://www.da ...

Khi tôi tuyên bố giảng kinh Phạm Võng, có Phật tử hõi: “Con chưa thọ Bồ Tát Giới, Hoà Thượng có thể cho con dự nghe được không?” Tôi đáp: “Đương nhiên có thể. Nếu tôi giảng giới Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, dầu quý vị có tâm thành khẩn muốn nghe, tôi không thể ...