Mười Đại Đệ Tử của Đức Phật

Ðức ngữ: Hellmuth Hecker. Anh ngữ: Nyanaponika. Việt ngữ: Nguyễn Ðiều. Trong Phật giáo có rất nhiều vị đại tông đồ rất đáng cho hậu thế noi gương. Một trong những vị đại tông đồ ấy là Thánh Tăng A Nan Ða, một cái tên đã chiếm trọn vẹn sắc thái phổ th ...

Soạn Giả: Nyanaponika Thera. Dịch Giả: Nguyễn Ðiều. Trong thời gian đức Phật còn tại thế nhiều vị Ðại đệ tử của Ngài đã đóng những vai trò rất quan trọng trong công việc truyền bá Phật giáo và lèo lái con thuyền Giáo Hội. Ðề cập đến những vị Thánh ...

Ðức ngữ: Hellmuth Hecker. Anh ngữ: Nyànaponika. Việt ngữ: Nguyễn Ðiều. Lúc còn tại thế, đức Phật đã có năm đại đệ tử thượng hạng là Ðại Ca Diếp (Mahà Kassapa), Xá Lợi Phất (Sàrìputta), Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna), A Nậu Lâu Ðà (Anuruddha) và A Na ...

Ðức ngữ: Hellmuth Hecker. Anh ngữ: Nyanaponika. Việt ngữ: Nguyễn Ðiều. Như chúng ta đã biết: Ðức Phật có năm thượng thủ đại Tôn đồ, sắp theo thứ tự là: 1. Ðại Ca Diếp (Mahà Kassapa). 2. Xá Lợi Phất (Sàrìputta). 3. Ðại Mục Kiền Liên (Mahà Moggall ...

Ðức ngữ: Hellmuth Hecker. Anh ngữ: Nyanaponika. Việt ngữ: Nguyễn Ðiều. Từ lâu, tôi hằng tâm nguyện được dịp phiên dịch hay biên soạn lịch sử của những Ðại Tông Ðồ Ðức Phật, nhất là các ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta), Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna), A ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Mười vị tôn giả được nêu ra trong sách này, chỉ là những vị tiêu biểu nhất trong số đệ tử của Phật. Ngoài ra, còn có một số vị ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Trong 16 vị A La Hán được ghi trong kinh A Di Đà, có một vị tên là A Nậu Lâu Đà, đó chính là tôn giả A Na Luật vậy. A Na Luậ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thượng thủ nghe nhiều nhớ kĩ nhất. Trong tất cả các đệ tử của Phật, A Nan là vị có tướng mạo trang nghiêm nhất, có trí nh ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị luận sư lỗi lạc nhất. Tại thôn Nhĩ Hầu (có thể cũng tức là kinh thành Ưu Thiền Ni, Ujayana - Ujjeni - chú thích của người ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn. Khi chưa xuất gia, Phật vốn là vị thái tử của thành Ca Tì La Vệ (Kapilavastu - Kapilava ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thượng thủ có thần thông quảng đại nhất. Ngày nay, mỗi khi bước vào chánh điện của các chùa, viện, chúng ta thường thấy t ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị giảng sư tài giỏi nhất. Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát li sinh tử cố nhiên là quan trọng, nhưng việc hoằng dươn ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Thể nhập diệu lí “KHÔNG” hơn ai hết. Nói tới Tu Bồ Đề, chúng ta cũng nên biết đén cái điềm lành trong lúc tôn giả vừa được s ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị luật sư mô phạm và uy tín nhất. Theo luật lệ khắc nghiệt về giai cấp của xã hội Ấn Độ thời Phật tại thế, việc tôn giả Ưu ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thượng thủ có trí tuệ siêu việt nhất. Thành Vương Xá (Rajagrha - Rjagaha) là kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha), ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất. Giả như có người ra đời từ hơn 2500 về trước mà vẫn giữ nhục thân còn sống mãi cho t ...

Truyện Tranh: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca (Lý Thái Thuận & Trương Quân)

Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/danh-muc/truyen-tranh/page/2/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu.html https://www.facebook.com/pg/truyentranh.phatgiao/photos/?tab=album&album_id=2341407469420877

A Na Luật là đại đệ tử "Thiên Nhãn đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-a-na-luat/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-analuat.html http://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/ ...

A Nan là đại đệ tử "Đa Văn đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-a-nan/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-anan.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/truyen-tranh-10 ...

Ca Chiên Diên là đại đệ tử "Luận Nghĩa đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-ca-chien-dien/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-cachiendien.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truye ...