ĐỨC PHẬT & ĐỆ TỬ

Tăng-già, cộng đồng đệ tử xuất gia của Phật, trên thế giới hiện tại được truyền thừa trong ba hệ chính: Theravāda (Thượng tọa bộ) trong các nước Phật giáo phương Nam; Mūlasarvāstivāda (Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ) ở Tây Tạng; và Dharmaguptaka (Đàm-vô ...

Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu. (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Luật sư Nghĩa Tịnh đời Ðường, Trung Quốc, phiên dịch từ Phạn ngữ sang Hán, Nhật Bản biên tập đưa vào Ðại chính Ðại Tạng Kinh, từ số 1444 đến 1455. Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịn ...