Mười Đại Đệ Tử của Đức Phật

Tu Bồ Đề là đại đệ tử "Giải Không đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-tu-bo-de/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-tubode.html http://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/truy ...

Upali là đại đệ tử "Trì Luật đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-upali/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-upali.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/truyen-tranh ...

Xá Lợi Phất là đại đệ tử "Trí Huệ đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-xa-loi-phat/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-xaloiphat.html http://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-gia ...

Truyện Tranh: Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca (Lý Thái Thuận & Trương Quân)

Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/danh-muc/truyen-tranh/page/2/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu.html https://www.facebook.com/pg/truyentranh.phatgiao/photos/?tab=album&album_id=2341407469420877 ...