Mười Đại Đệ Tử của Đức Phật

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Ở mức độ tín ngưỡng dân gian, sức gia trì thuộc về tha lực mà không phải là tự lực. Đây chính là dùng tâm lực, nguyện lực và chú lực của người gia trì trực tiếp giải quyết vấn đề cho người khác. Điều này đượ ...

Sàigòn 1991- Pl 2535. Trong thế giới ngày nay, khoa học vô cùng phát triển đủ mọi mặt. Trong cuộc sống, những gì không khoa học hiện đại, nhất định phải tàn lụi theo thời gian hoặc theo thời gian mà bị biến thể. Với đạo Phật qua thời gian và không gian g ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. A Na Luật (阿那律, sa. aniruddha, bo. མ་འགགས་པ་): Thiên nhãn đệ nhất. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/iwA_NmAx0QgQAKtU/thapdaidetu-analuat.pdf https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACVf ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. A Nan Đà (zh. 阿難陀, sa. ānanda, bo. ཀུན་དགའ་བོ་): Đa văn đệ nhất, người “nghe và nhớ nhiều nhất”, được xem là Nhị tổ Thiền tông Ấn Độ. A-nan-đà hay được trình bày trong tranh tượng đứng bên cạnh Phật cùng với ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Ca Chiên Diên (zh. 迦旃延, sa. katyāyana, bo. ཀ་ཏྱའི་བུ་): Biện luận đệ nhất. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/PCVGNmAx0QgQAMtD/thapdaidetu-cachiendien.pdf https://onedrive.live.com/?aut ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. La Hầu La (羅睺羅, sa. rāhula, bo. སྒྲ་གཅན་འཛིན་): Mật hạnh đệ nhất. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/k4dINmAx0QgQABtJ/thapdaidetu-lahaula.pdf https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACVfp ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Ma-ha-ca-diếp (zh. 摩訶迦葉, sa. mahākāśyapa, bo. འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་): Đầu-đà đệ nhất, được xem là Sơ tổ Thiền tông Ấn Độ. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/k4dINmAx0QgQAKFm/thapdaidetu-daica ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Mục Kiền Liên (zh. 目犍連, sa. mahāmaudgalyāyana, bo. མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་): Thần thông đệ nhất, hay đi đôi với Xá-lợi-phất. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/SelKNmAx0QgQAHd2/thapdaidetu-muck ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Phú Lâu Na (zh. 富樓那, sa. pūrṇa, bo. གང་པོ་): Thuyết Pháp đệ nhất. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/a7lNNmAx0QgQAOAN/thapdaidetu-phulauna.pdf https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACVf ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Tu Bồ Đề (zh. 須菩提, sa. subhūti, bo. རབ་འབྱོར་): Giải Không (sa. śūnyatā) đệ nhất. Tu-bồ-đề thường xuất hiện trong kinh điển hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/Iq ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Ưu Ba Ly (優波離, sa. upāli, bo. ཉེ་བར་འཁོར་): Giới luật đệ nhất. Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/Iq1PNmAx0QgQAMNH/thapdaidetu-uubaly.pdf https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACVfpa%2D ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Xá Lợi Phất (zh. 舍利弗, sa. śāriputra, bo. ཤཱ་རིའི་བུ་): Trí huệ đệ nhất, đệ tử quan trọng nhất của Phật trong các kinh Nguyên Thủy (sa. hīnayāna). Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/images/file/dhNSN ...

Tác Giả: HT. Thích Tinh Vân.Dịch Giả: Như Đức. Ở mức độ tín ngưỡng dân gian, sức gia trì thuộc về tha lực mà không phải là tự lực. Đây chính là dùng tâm lực, nguyện lực và chú lực của người gia trì trực tiếp giải quyết vấn đề cho người khác. Điều này đượ ...

A Na Luật là đại đệ tử "Thiên Nhãn đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-a-na-luat/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-analuat.html http://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/t ...

A Nan là đại đệ tử "Đa Văn đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-a-nan/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-anan.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/truyen-tranh-10 ...

Ca Chiên Diên là đại đệ tử "Luận Nghĩa đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-ca-chien-dien/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-cachiendien.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truye ...

Đại Ca Diếp là đại đệ tử "Đầu Đà đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-dai-ca-diep/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-daicadiep.html https://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-gia ...

La Hầu La là đại đệ tử "Mật Hạnh đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-la-hau-la/ http://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-giao/truyen-tranh-10-dai-de-tu-phat-bai-10-ngai-la-hau-la/ https://www.face ...

Mục Kiền Liên là đại đệ tử "Thần Thông đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-muc-kien-lien/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-muckienlien.html http://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen ...

Phú Lâu Na là đại đệ tử "Thuyết Pháp đệ nhất". Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-phu-lau-na/ http://www.tuvienquangduc.com.au/truyen-2/10vidaidetu-phulauna.html http://thuviengdpt.info/giai-tri/truyen-phat-gi ...