PHẬT HỌC

Ðạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, là thuyền bát nhã cứu vớt tất cả những sanh linh đang đắm chìm trong sông mê bể khổ, đang trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Ðạo Phật cũng là đạo bình đẳng và tự giác cho tất cả những ai muốn tìm đến con đường hướng thượng ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài đọc thêm Duyên khởi và Tính không được đồ giải qua phương trình E=MC2 của nhà bác học Albert Enstein Khải Thiên và Nguyễn Chung Tú I ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài 2 Ðại cương lịch sử Phật giáo Trung quốc Thích Tâm Khanh A- Dẫn nhập Nếu xem Phật giáo (PG) như một thực thể văn hóa - tôn giáo số ...

Tác giả: Nalinaksha Dutt. Dịch giả: HT Thích Minh Châu. Tôi dịch tập "Aspects of Mahàyana Buddhism and its relation to Hìnayàna Buddhism" với mục đích rất khiêm tốn là giúp tài liệu học tập cho sinh viên Phật khoa Vạn Hạnh. Vừa dạy, vừa dịch, kéo dài tro ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài 2 Ðạo Phật Thích Viên Giác A. Dẫn nhập Ðạo Phật là một tôn giáo lớn của nhân loại; ảnh hưởng của đạo Phật đối với con người và xã hộ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 6 ÐẠO PHẬT CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG? Huyền Chân Câu hỏi này ở đầu cửa miệng nhiều người, nhất là những người mác-xít mà tôi được q ...

Xem thêm & nguồn: http://chuagiacngo.com/t34-dao-phat-nguyen-chat-va-dao-phat-phap-mon

Nguyên tác: "Theravada - Mahayana Buddhism", Gems of Buddhist Wisdom (Buddhist Missionary Society, Kuala Lumpur, Malaysia, 1996). Tác giả: Hòa thượng W. Rahula. Tỳ kheo Thiện Minh dịch. Để thảo luận vấn đề thường được nhiều người hỏi: sự khác nhau giữa ...

Dịch từ “Theravada & Mahayana Buddhism” của Hòa Thượng Tiến sĩ Wapola Rahula, in trong tuyển tập “Gems of Buddhist Wisdom” (Những Viên ngọc Trí tuệ Phật giáo). Biên dịch: Lê Kim Kha Bản đồ vùng Phật Giáo Nguyên Thủy (Đông Nam Á), Phật Giáo Đại Thừ ...

Đức Phật và Phật Pháp (Narada; Phạm Kim Khánh dịch)

Tác giả: Narada Maha Thera.Phạm Kim Khánh dịch. Thực hiện sách giấy: Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia n ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 1 BÀI ĐỌC THÊM ÐẶC TRƯNG CỦA ÐẠO PHẬT Thích Phước Sơn Trăn trở trước nỗi trầm thống của kiếp người, Thái tử Tất Ðạt Ða đã dũng cảm ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 5 ÐẠO LÝ UYÊN NGUYÊN CỦA DÂN TỘC VIỆT Ngọc Kinh Lang Hoàn Theo các nguồn sử liệu đáng tin cậy, đạo Phật truyền vào Việt Nam khoảng ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 1 CÁC VẤN ÐỀ PHẬT HỌC GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI (Paticca samuppada - Dependent Origination) Thích Chơn Thiện Giáo lý Duyên khởi là căn bả ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài đọc thêm Giới luật công truyền hay bí truyền? Thích Phước Sơn Trong lời phàm lệ của quyển Tứ phần giới bổn như thích, Luật sư Hoằng T ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 3 GIỚI THIỆU ÐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC (Tâm lý học Phật giáo) Tuệ Hạnh Duy thức học (Tâm lý học Phật giáo Phát triển) là một trong ...

Nguyên tác: Introducing Buddhism. Tác giả: Tỳ kheo Bodhicitto.Bình Anson lược dịch. Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với Ngài, trở thành ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 2 Giới thiệu đường lối tu thiền của Phật giáo HT. Thích Thanh Từ A- Dẫn nhập Tu thiền là thực hiện theo nguồn gốc của đạo Phật. Vì x ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 3 Giới thiệu học thuyết phân kỳ về hệ thống phán giáo Khải Thiên Nội dung của bài này sẽ giới thiệu khái quát về học thuyết Phân kỳ v ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 4 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÂN MINH HỌC PHẬT GIÁO (Logic học Phật giáo) Minh Chi DẪN NHẬP Nhân minh học là gì? Môn học này của Phật ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 6 Giới thiệu Pháp Hoa Tông HT Thích Trí Quảng Pháp Hoa tông còn được gọi là Thiên Thai tông. Thiên Thai là tên của hòn núi ở Thai Ch ...