Luận Nam Truyền

Abhidhammattha Saṅgaha - A Manual of Abhidhamma (by Nārada Mahā Thera).Phạm Kim Khánh dịch. Như danh từ hàm xúc ý nghĩa, Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, là Giáo Huấn Cao Siêu, vi diệu, thù thắng, của Ðức Phật. Sách nầy trình bày phần tinh hoa của Giáo Pháp mà ...

Xem thêm & nguồn: https://www.dropbox.com/s/53zhs03e9sits89/Vidieuphap.pdf?dl=0

Biên soạn: Thera Santakicco – Trưởng lão Tịnh Sự. Abhidhammatthasaṅgaha – nghĩa là tập hợp hay gom hợp những pháp trọng yếu chứa trong Abhidhamma (Diệu pháp, Thắng pháp, Vi diệu pháp, Vô Tỷ Pháp). Do đó, Abhidhammatthasaṅgaha gọi tắt là Thắng pháp tập yế ...