Luận Bắc Truyền: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20678/13-bo-ty-dam-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tydam.html

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20679/14-bo-trung-quan-14-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_trungquan.html

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tinhdo.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_thien.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20680/16-bo-luan-tap-64-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luantap.html

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20677/12-bo-thich-kinh-luan-30-bo

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: http://www.daitangkinh.org/index.php/18-pdf/630-fbothichkinhluan

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: https://tangthuphathoc.net/dai-tang-kinh/bo-luan-so/

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). I. Lịch sử truyền thừa của Tam Luận Tông Tam luận tông là một trong những tông phái của Phật giáo, thiên về duy tâm luận phủ định. Về cơ sở truyền bá và xiển dương, Tam luận lấy kinh Bát Nhã làm nền tảng; từ Bá ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Tác giả: Bồ Tát Long ThọHán dịch: Tam Tạng Cưu Ma La ThậpViệt dịch: Ni Trưởng TN Diệu KhôngNhuận văn: HT Thích Thiện Trí, Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đ ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Tác giả: Nāgārjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Dịch Việt: Thích Thiện Siêu. Kinh Bát-Nhã (Prajna) được lưu hành rất sớm tại Ấn độ. Khoảng 700 năm sau khi Phật diệt độ (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III Tây lịch), lúc Bồ-tát Long Thọ ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Tác giả: Nāgārjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Dịch Việt: Thích Thiện Siêu. Căn cứ theo luận Đại Trí Độ thì trong 90 Phẩm, 66 Phẩm đầu của Kinh là nói về Bát-nhã đạo, còn 24 Phẩm sau của Kinh là nói về Phương tiện đạo. Nếu căn cứ ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba la Mật. Bộ luận Đại Trí Độ này được ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Mùa An cư P.L. 2539 – 1995 Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3045/thanh-duy-thuc-luan https://phapbao.org/phap-bao/luan-thanh-duy-thuc/3/348 https://www.vb ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Nghe đọc & nguồn: https://dieuphapam.net/dpa/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai.1507/ http://phatam.org/bookMp3/play/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai-dich:-ht-thich-thien-sie ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Tạo Luận: Long Thọ (Nagarjuna). Thích Luận: Thanh Mục (Pingalanettra). Hán Dịch: Cưu Ma La Thập (Kumarajèva). Việt Dịch: HT Thích Thiện Siêu. Trung luận nói rõ là Trung Quán luận. Trung quán đồng nghĩa với chính kiến trong tám chi chánh đạo. Thật tướng ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Tạo Luận: Long Thọ (Nagarjuna). Thích Luận: Thanh Mục (Pingalanettra). Hán Dịch: Cưu Ma La Thập (Kumarajèva). Việt Dịch: Thích Thiện Hạnh. Trung Quán Luận là một trong bốn Đại luận thuộc hệ tư tưởng Đại thừa Phật giáo. Bách luận đối ngoại, để chế chỉ tà ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Thiền Sư Mã MinhHT Thích Trí Quang dịch giải Trước hết xin nói Khởi tín có 1 chữ rất quan trọng, tôi đã cố gắng dịch mà vẫn thấy không ổn. Đó là chữ vọng niệm hay niệm. Chữ này nguyên tôi đã đổi ra khái niệm, nhưng rồi sợ bị hiểu lầm, tôi phải đổi lại dù ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

Bồ-tát Mã Minh tạo luận Chân Hiền Tâm dịch và giải   Luận ĐẠI THỪA KHỞI TÍN được Bồ tát Mã Minh làm vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt, nhằm phá bỏ cái thấy thiên lệch của Tiểu thừa cũng như những định kiến sai lầm của Ngoại đạo. Ngày nay bộ luậ ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền

(大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) Thích Nhật Từ (Bài dạy tại lớp Cao Đẳng Phật học TP.HCM, khoá IV-2005) Đại Thừa Khởi Tín Luận (大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) còn được gọi tắt là Khởi Tín Luận, tương truyền do ngài Mã Minh (Aśvaghoṣa) bi ...

Hạng mục:Luận Bắc Truyền