Luận Bắc Truyền

  阿 毘 達 磨 俱 舍 論 A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ LUẬN I dịch theo bản Sanskrit TUỆ SỸ BAN TU THƯ PHẬT HỌC 2547 – QUÝ MÙI Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a15754/a-ti-dat-ma-cau-xa-luan-i-dich-theo-ban-sanskrit-tue-sy https://quangduc.com/a30556/a-ti- ...

(阿 毘 達 摩 俱 舍 論 ) (ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYAM) Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân Hán dịch: Huyền Trang Việt dịch: Thích Phước Viên Xem thêm & nguồn: http://www.buddhismtoday.com/nghiencuuphathoc/12-2001/cau_xa.htm https://nghiencuuphathoc.org/a-ty-dat-ma-cau- ...

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_thien.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tinhdo.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://tangthuphathoc.net/dai-tang-kinh/bo-luan-so/

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20680/16-bo-luan-tap-64-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luantap.html

Xem thêm & nguồn: http://www.daitangkinh.org/index.php/18-pdf/630-fbothichkinhluan

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20677/12-bo-thich-kinh-luan-30-bo

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20679/14-bo-trung-quan-14-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_trungquan.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20678/13-bo-ty-dam-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tydam.html

Tam luận tông là một trong những tông phái của Phật giáo, thiên về duy tâm luận phủ định. Về cơ sở truyền bá và xiển dương, Tam luận lấy kinh Bát Nhã làm nền tảng; từ Bát Nhã mà tạo ra Trung quán luận (Màdhyamika-sàstra), Thập nhị môn luận (Dvàdasadvara-s ...

Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Bản dịch Hán A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận của Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3174/luan-cau-xa-bo-tat-the-than-viet-dich-dao-sinh http://www.buddhamountain.ca/V ...

Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ ,số 1512 , 10 quyển, Kim Cương Tiên Luận, Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư Thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch, Nguyên Huệ Việt dịch Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật: Là bao quát toàn thể tông chỉ lớn của 8 Bộ, khế hợp vớ ...

Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ, số 1515, 2 quyển, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, Công Đức Thi. Tác giả: Bồ tát Công Đức Thí Hán dịch: Đời Đường, Sa môn Địa Bà Ha La Việt dịch: Nguyên Huệ. Xem thêm & nguồn: https: ...

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Mùa An cư P.L. 2539 – 1995 Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3045/thanh-duy-thuc-luan https://phapbao.org/phap-bao/luan-thanh-duy-thuc/3/348 https://www.vb ...

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển 26, Tỳ Đàm Bộ Nhất Số 1521, Trang 40 Luận Tỳ Bà Sa Phẩm Dị Hành Trước tác: Thánh Giả Long Thọ Hán dịch: Cưu Ma La Thập Việt dịch: Thích Hồng Nhơn Trong pháp hội Lăng Già, Đức Bổn Sư có lời huyền ký: "Này Ông Đại Huệ! ...

Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo Luận  Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải. Giảng lần thứ nhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (11 10 61)  Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoas ...

Tác giả: Nāgārjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Dịch Việt: Thích Thiện Siêu. Kinh Bát-Nhã (Prajna) được lưu hành rất sớm tại Ấn độ. Khoảng 700 năm sau khi Phật diệt độ (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III Tây lịch), lúc Bồ-tát Long Thọ ...

Tác giả: Bồ Tát Long ThọHán dịch: Tam Tạng Cưu Ma La ThậpViệt dịch: Ni Trưởng TN Diệu KhôngNhuận văn: HT Thích Thiện Trí, Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đ ...

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Nghe đọc & nguồn: https://dieuphapam.net/dpa/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai.1507/ http://phatam.org/bookMp3/play/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai-dich:-ht-thich-thien-sie ...