Luận Bắc Truyền

Acarya Vasubandhu Abhidharmakośabhāṣyam 阿 毘 達 磨 俱 舍 論 Dịch theo bản Sanskrit. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a15754/a-ti-dat-ma-cau-xa-luan-i-dich-theo-ban-sanskrit-tue-sy https://quangduc.com/a30556/a-ti-dat-ma-cau-xa-luan-i-dich-t ...

(阿 毘 達 摩 俱 舍 論 ) (ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYAM) Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân Hán dịch: Huyền Trang Việt dịch: Thích Phước Viên Xem thêm & nguồn: http://www.buddhismtoday.com/nghiencuuphathoc/12-2001/cau_xa.htm https://nghiencuuphathoc.org/a-ty-d ...

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_thien.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tinhdo.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://tangthuphathoc.net/dai-tang-kinh/bo-luan-so/

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20680/16-bo-luan-tap-64-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luantap.html

Xem thêm & nguồn: http://www.daitangkinh.org/index.php/18-pdf/630-fbothichkinhluan

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20677/12-bo-thich-kinh-luan-30-bo

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20679/14-bo-trung-quan-14-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_trungquan.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20678/13-bo-ty-dam-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tydam.html

Tam luận tông là một trong những tông phái của Phật giáo, thiên về duy tâm luận phủ định. Về cơ sở truyền bá và xiển dương, Tam luận lấy kinh Bát Nhã làm nền tảng; từ Bát Nhã mà tạo ra Trung quán luận (Màdhyamika-sàstra), Thập nhị môn luận (Dvàdasadvara-s ...

Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Bản dịch Hán A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận của Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3174/luan-cau-xa-bo-tat-the-than-viet-dich-dao-sinh http://www.buddhamountain.ca ...

Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ ,số 1512 , 10 quyển, Kim Cương Tiên Luận, Tác giả: Luận sư Kim Cương Tiên Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Đại sư Bồ Đề Lưu Chi Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật: Là bao quát toàn thể tông chỉ lớn của 8 Bộ, khế hợp với cương yếu của ch ...

Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ ,số 1515 , 2 quyền, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, Công Đức Thi. Tác giả: Bồ tát Công Đức Thí Hán dịch: Đời Đường, Sa môn Địa Bà Ha La Việt dịch: Nguyên Huệ. Xem thêm & nguồn: ...

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3045/thanh-duy-thuc-luan https://phapbao.org/phap-bao/luan-thanh-duy-thuc/3/348 https://www.vbu.edu.vn/elearning/cu-nhan ...

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển 26, Tỳ Đàm Bộ Nhất Số 1521, Trang 40 Luận Tỳ Bà Sa Phẩm Dị Hành Trước tác: Thánh Giả Long Thọ Hán dịch: Cưu Ma La Thập Trong pháp hội Lăng Già, Đức Bổn Sư có lời huyền ký: "Này Ông Đại Huệ! sau khi Phật di ...

Nguyên tác: Bồ-tát MÃ MINH (Aśvaghosha) Hán dịch: PHÁP SƯ CHƠN ĐẾ TAM TẠNG. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3228/dai-thua-khoi-tin-luan-ngai-ma-minh-bo-tat-tao-luan-sa-mon-thich-thien-hoa-luoc-dich-va-luoc-giai http://thuviengdpt.info ...

Tác giả: Nāgārjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Dịch Việt: Thích Thiện Siêu. Căn cứ theo luận Đại Trí Độ thì trong 90 Phẩm, 66 Phẩm đầu của Kinh là nói về Bát-nhã đạo, còn 24 Phẩm sau của Kinh là nói về Phương tiện đạo. Nếu că ...

Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba la Mật. Bộ luận Đại Trí Độ này được ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phi ...

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Nghe đọc & nguồn: https://dieuphapam.net/dpa/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai.1507/ http://phatam.org/bookMp3/play/thanh-duy-thuc-luan-giang-giai-dich:-ht-thich-thien-s ...