Tạng Kinh Bắc Truyền

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a8232/kinh-dien-bac-truyen-phan-ngu-han-tang https://thuvienhoasen.org/p16a8232/kinh-dien-bac-truyen-phan-ngu-han-tang https://phatphapungdung.com/phap-bao/tong-quan-kinh-dien-bac-truyen-phan-ngu-han-tang-1 ...

Xem thêm & nguồn: http://www.buddhamountain.ca/VT0223.php https://hoavouu.com/p16a20668/3-bo-bat-nha-41-bo https://hoavouu.com/images/file/hdZfXGAx0QgQACcP/0223-ma-ha-bat-nha-ba-la-mat-kinh.pdf http://tuvienquangduc.com.au/kinhdien/90batnha.html ht ...

Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập. Việt dịch: Thích Trí Tịnh. Hôm nay, chúng ta có phúc duyên chiêm ngưỡng bộ Trí Tịnh Toàn Tập, một tuyển tập kinh, luật, luận trong Tam Tạng giáo điển của Phật giáo, được HT. Thích Trí Tịnh gia tâm nghiên cứu và diễn d ...

Xem thêm & nguồn: Nhiều Dịch giả khác nhau: https://hoavouu.com/p16a20667/2-bo-ban-duyen-67-bo https://phatphapungdung.com/phap-bao/bo-bon-duyen Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20681/15-bo-du-gia-48-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_dugia.html

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm (Thích Trí Quảng): Kinh Hoa Nghiêm có ba bộ: Bộ thứ nhất gọi là Đại Hoa Nghiêm do Pháp thân Tỳ Lô Giá Na chuyển. Bộ thứ hai là Trung Hoa Nghiêm do Báo thân Lô Xá Na chuyển và bộ thứ ba do -ng thân Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết. ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20676/11-bo-luat-83-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luat.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20675/10-bo-mat-giao-572-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_matgiao.html

Saddharma Pundarika Sutra. Kinh Pháp Hoa nguyên văn là: “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Giới Thiệu Kinh Pháp Hoa (Thích Viên Giác): Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho l ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20686/21-bo-su-vi-15-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_suvi.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20674/9-bo-kinh-tap-422-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_kinhtap.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tuctang.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20673/8-bo-dai-tap-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_daitap.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_donhoang.html

Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, về sau được truyền bá sang nhiều nước quanh khu vực qua hai ngả: Nam, Bắc. Các cụm từ: Phật giáo Nam phương, Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc phương, Phật giáo Bắc truyền đã được hình thành và tồn tại dựa trên yếu tố địa l ...

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) bản dịch đời Đông Tấn (năm 31 ...

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn sang Hán. Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch Từ Hán Sang Việt. Kinh Duy Ma Cật bất khả tư nghì, tuyệt diệu cùng tột, ý chỉ thâm huyền, chẳng phải lời nói có thể diễn tả. Siêu việt tam không (Nhơn không, Pháp không, ...

Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a2011/kinh-duy-ma-cat

Hán dịch: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí-Tịnh. Việt dịch: Thích Duy Lực. Việt dịch: Thích Thiện Hoa dịch. Việt dịch: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch: Thích Nhất Hạnh dịch. Kinh Kim Cương (hay Kim Cang), tên đầy đủ là Kim Cươn ...

Hán dịch: Cưu Ma La Thập. Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển(1) mới hết (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", gọi tắt là "Kinh Kim Cang". Kinh này rút lại trong một ...