TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN (VNC PHVN)

Các Phiên bản mới nhất (từ năm 2020) của Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam.

“Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu.”

- Quý vị nên cố gắng mua bộ kinh dạng sách in trên giấy, do Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam phát hành.
- Quý vị nào thích dùng dạng số để học Phật, nghiên cứu, tra cứu, tham khảo, trích dẫn, v.v. thì nên tải (download) về máy vi tính các tập tin dạng PDF ở các link trong mục này.


* Xin Lưu ý: Điện thoại Thông minh (Smart Phone) sử dụng Trình Duyệt Web (Browsers): Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari (Apple) để mở & đọc các file PDF trong Google Drive.

* Link: https://drive.google.com/drive/folders/18ud_ASV_i3tiEZlUuJSoGQhq6brRIG5T

Kinh Tiểu Bộ - Tập 4: Diễn Giải (Niddesa) - Phân Tích Đạo (Paṭisambhidāmagga); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 11.A1 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1. Diễn Giải Kinh Về Dục11.A10 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1 ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 5: Thánh Nhân Ký Sự - Phật Sử - Hạnh Tạng - Milinda Vấn Đạo; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 13. THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna)13.1 THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna) - Trích Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả13.2 THÁ ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 001. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mūlapariyāya Sutta)002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbāsava Sutta)003. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta)004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm (Bhayabherava Sutta ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Kinh Phạm võng (Brahmajāla Sutta)02. Kinh Sa môn quả (Sāmaññaphala Sutta)03. Kinh Ambaṭṭha (A ma trú) (Ambaṭṭha Sutta)04. Kinh Chủng Ðức (Soṇaḍaṇḍa Sutta)05. Kinh Cứu l ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Tương Ưng Chư Thiên (Devatā Saṃyutta)02. Tương Ưng Thiên Tử (Devaputta Saṃyutta)03. Tương Ưng Kosala (Kosala Saṃyutta)04. Tương Ưng Ác Ma (Māra Saṃyutta)05. Tương Ưn ...

Tạng Luật Pāli [Vinaya Pitaka] - Hợp Phần (Khandhaka) - Tập Yếu (Parivāra); Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp ...

Tạng Luật Pāli [Vinaya Pitaka] - Phân Tích Giới Bổn (Suttavibhaṅga); Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết ...