Tạng Luật Linh Sơn

Xem thêm & nguồn: http://www.daitangkinh.org/index.php/18-pdf/629-fboluat http://daitangkinh.org/index.php/49-pdf-mp3/pdf-mp3-tangluat/416-tangluat-pdf-mp3