Tạng Luật Hán tạng

Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu. (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử). Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường, Trung Quốc. Việt dịch: Tuệ Sỹ dịch & chú giải. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a26436/can-ban-thuyet-nhat-thiet-huu-b ...

Thiện nam và thiện nữ, nay các người lãnh thọ giới pháp rồi thì phải tôn kính mà vâng giữ, không được vi phạm giới pháp cần phải phụng trì. Bằng cách hiến cúng Tam bảo, siêng trồng ruộng phước. Đối với Hòa thượng Xà lê thì nhất luật y như giáo huấn đúng v ...

Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà La. người Thiên Trúc, cùng Samôn Pháp Hiển, đời Đông Tấn, Trung Quốc. Việt dịch: Thích Phước Sơn. Dịch từ một bản văn cách nay đã hơn 15 thế kỉ, mà bản văn này lại là dịch phẩm chứ không phải nguyên bản nên chẳng dễ dàng ...

Luật sư Nghĩa Tịnh đời Ðường, Trung Quốc, phiên dịch từ Phạn ngữ sang Hán, Nhật Bản biên tập đưa vào Ðại chính Ðại Tạng Kinh, từ số 1444 đến 1455. Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch Việt. Trong Phật Giáo, Pháp Bảo là nội dung trung tâm nhưng về hình thức tổ chứ ...

Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì. Theo Hòa thượng Thích Trí Siêu ("Cương yếu giới luật", 1996), bộ luật này được các ngài Phật-đà-da-xá và Trúc-phật-niệm cùng dịch sang Hán văn, thành một bộ 60 cuốn, ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a2307/tu-phan-luat https://hoavouu.com/a24459/luat-tu-phan https://quangduc.com/a35140/luat-tu-phan https://phatphapungdung.com/phap-bao/luat-tu-phan-ht-thich-duc-thang-162237.html

Tập tục giữa Ấn, Tàu với ta khác nhau nhiều lắm. Xưa và nay càng khác hơn. Phật giáo cũng vậy. Nên muốn hiểu luật thì phải biết những cái khác đó, kể cả cái khác giữa Bắc tông với Nam tông. Hãy nói vài ví dụ nhỏ nhặt. Tập tục khác nhau như Ấn ăn bốc, k ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a9514/luat-ty-kheo https://quangduc.com/a2850/luat-ty-kheo

Ổn thỏa nhất là những gì cần làm cho Tỷ-kheo giới và Tỷ-kheo ni giới thì nên làm chung. Nhưng làm cho Tỷ-kheo giới rồi tôi mới phát nguyện làm cho Tỷ-kheo ni giới. Do đó, Tỷ-kheo ni giới không có một ít điều tôi đã làm cho Tỷ-kheo giới. Ngay lời ghi này c ...

Giới luật tỷ kheo ni gồm 348 giới điều, được gọi là "Ngũ thiên thất tụ". Trước hết, "thất tụ" là bảy nhóm như sau: Nhóm 1: 8 pháp Ba la di Nhóm 2: 17 pháp Tăng tàn Nhóm 3: 30 pháp Xả đọa Nhóm 4: 178 tám pháp Đọa Nhóm 5: 8 pháp Hối quá Nhóm 6: 100 ...

Phật không tự động chế ra giới điều. Mỗi giới điều là do một trường hợp. Trường hợp nhiều khi khác nhau mà giới điều không khác. Nên thật ra giới điều có thể qui nạp lại được. Tức như cái số 292 của Thức xoa giới có thể qui nạp còn quá nửa mà thôi. Thế ...

Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu. (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử). Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường, Trung Quốc. Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh. Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự - Mùla sarvàstivàda vinaya ksudraka vastu ...

Theo quan điểm Bộ phái Đàm Vô Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các pháp yết-ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết-ma sẽ không có các Tỳ-kheo đác giới như pháp, bản thể của Tăng ...