Tạng Luận - Vi Diệu Pháp (Abhidhamma)

Abhidhammapiṭaka (Tạng A-Tỳ-Ðàm) dịch là Tạng Vô-Tỷ-Pháp, là một trong ba Tạng Giáo Lý của Phật Giáo. Tạng Abhidhamma đặc thù hơn tạng Suttanta (kinh) và Tạng Vinaya (Luật) trên phương diện nghiõa lý, trình bày pháp chơn tướng bản thể (Sabhāva-dhamma), ...

Ba tạng là: Tu đa la tạng (Sutra Pitaka), Tỳ nại da tạng (Vinaya Pitaka), A tỳ đạt ma tạng (Abhidharma Pitaka). Chữ A tỳ đạt ma luận thường để chỉ các luận thư của các bộ phái, chứ không dùng cho các luận thư Ðại thừa. Abhidharma, Trung Hoa dịch âm là A t ...

Nguyên bản Anh ngữ: The Essence Of Buddha Abhidhamma. Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon. Việt dịch: Bhikkhu Abhikusala - Tk. Siêu Thiện. Bộ sưu tập thứ ba là ‘Abhidhamma Piṭaka’ – ‘Tạng Vô Tỷ Pháp’. Đây là những giáo pháp nâng cao của đức Phật. Ở đây, đức ...

Phạn ngữ Abhidhamma có nghĩa là những giáo lý cao siêu, vi diệu. Tiếp đầu ngữ Abhi dùng để diễn đạt sự tinh tế, thù thắng, sâu xa. Danh từ Dhamma dịch là Pháp, một Phạn ngữ có nhiều nghĩa, ở đây nó có nghĩa là lời dạy của Ðức Phật, giáo điều hay giáo lý. ...

Xem thêm & nguồn: https://phatphapungdung.com/phap-bao/luan-tang http://www.vbu.edu.vn/application/uploads/files/ViDieuPhap.pdf http://www.thuviennguyenthuy.com/category/phap-hoc/tang-vi-dieu-phap-kinh-dien/

Phạn ngữ Abhidhamma có nghĩa là những giáo lý cao siêu, vi diệu. Tiếp đầu ngữ Abhi dùng để diễn đạt sự tinh tế, thù thắng, sâu xa. Danh từ Dhamma dịch là Pháp, một Phạn ngữ có nhiều nghĩa, ở đây nó có nghĩa là lời dạy của Ðức Phật, giáo điều hay giáo lý. ...

VÔ TỶ PHÁP TẠNG (Abhidhamma Piṭaka) gồm có 7 bộ. Bộ Vibhaṅga nầy là bộ thứ hai trong bảy bộ ấy; là bộ có tầm quan trọng đáng kể về hệ phân tích, là đặc điểm Hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy, vốn có truyền thống chi li, phân tích từng vấn đề cho được sáng ...

Abhikusala bổ sung từ: Abhidhammatthasaṅgaha - Thera Nārada. Abhidhamma (Higher level) - Mehm Tin Mon. Hiệu đính phần bổ sung: Ācariya Maggabujjhano - thầy Ngộ Đạo. Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, sở hữ ...