Tạng Luận - Linh Sơn Pháp Bảo

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/mucluckinh/68-pdf-mp3/pdf-mp3-tangluan/474-tangluan-pdf-mp3