Luận Hán tạng (Bắc Truyền)

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_thien.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tinhdo.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://tangthuphathoc.net/dai-tang-kinh/bo-luan-so/

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20680/16-bo-luan-tap-64-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luantap.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20683/18-bo-luat-so-46-bo

Xem thêm & nguồn: http://www.daitangkinh.org/index.php/18-pdf/630-fbothichkinhluan

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20677/12-bo-thich-kinh-luan-30-bo

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20679/14-bo-trung-quan-14-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_trungquan.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20678/13-bo-ty-dam-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tydam.html

Tam luận tông là một trong những tông phái của Phật giáo, thiên về duy tâm luận phủ định. Về cơ sở truyền bá và xiển dương, Tam luận lấy kinh Bát Nhã làm nền tảng; từ Bát Nhã mà tạo ra Trung quán luận (Màdhyamika-sàstra), Thập nhị môn luận (Dvàdasadvara-s ...