BẮC TÔNG

The Formation of Mahayana của John R. O'Neil. Phước Hạnh trích dịch. Phong trào phát triển một đường lối Phật Giáo mới, về sau nầy được gọi là Mahayana (Đại thừa), bắt đầu thành hình trong thời gian 250 năm, từ năm 150 TCN đến 100 CN, là kết quả tích ...