TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN (VNC PHVN)

Các Phiên bản mới nhất (từ năm 2020) của Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam.

“Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu.”

- Quý vị nên cố gắng mua bộ kinh dạng sách in trên giấy, do Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam phát hành.
- Quý vị nào thích dùng dạng số để học Phật, nghiên cứu, tra cứu, tham khảo, trích dẫn, v.v. thì nên tải (download) về máy vi tính các tập tin dạng PDF ở các link trong mục này.


* Xin Lưu ý: Điện thoại Thông minh (Smart Phone) sử dụng Trình Duyệt Web (Browsers): Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari (Apple) để mở & đọc các file PDF trong Google Drive.

* Link: https://drive.google.com/drive/folders/18ud_ASV_i3tiEZlUuJSoGQhq6brRIG5T

Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 1: Tiểu Tụng, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 2: Chuyện Tiền Thân (Jātaka); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuậ ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 3: Chuyện Tiền Thân (Jātaka);  Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thu ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 4: Diễn Giải (Niddesa) - Phân Tích Đạo (Paṭisambhidāmagga); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 5: Thánh Nhân Ký Sự - Phật Sử - Hạnh Tạng - Milinda Vấn Đạo; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao ...

Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2022 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): “Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, chứa đựng nội dung và văn pháp nh ...

Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam). 000. Phần Mở Đầu001. Ch1 - Một Pháp - I. Phẩm Sắc (Rūpādivagga)002. Ch1 - Một Pháp - II. Phẩm Đoạn Trừ Triền Cái (Nīvaraṇappahānavagga)003. Ch1 - Một Pháp - III. Phẩm Khó Sử Dụng (Akammani ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 1: Tiểu Tụng, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 01. TIỂU TỤNG ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 2: Chuyện Tiền Thân (Jātaka); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.1 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương I - Một Kệ (Ekanipāta) - (1-150)10.2 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương II - Hai Kệ (Dukanipāta) ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 3: Chuyện Tiền Thân (Jātaka);  Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.10 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương X - Mười Kệ (Dasanipāta) - (439-454)10.11 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương XI - Mười Một Kệ ...