Trang chủ » Phật Học

Phật Học

Tương quan giữa Cho và Nhận

15-06-2017 No Comments

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế tôn vào buổi đắp y, cầm bát đi đến trú...

Ân đức và Tài bảo vô giá

15-06-2017 No Comments

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị Trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có, không có điểm nào đáng phàn...

Chín chữ Cù lao

06-06-2017 No Comments

Khơi nguồn pháp Vu lan duyên khởi, đáp lời thỉnh cầu của Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử xưng tán là bậc...

Sứ mệnh của đạo Phật

06-06-2017 No Comments

Chúng ta ngày nay, có nhân duyên lớn gặp được chánh pháp, học hiểu và tu hành có kết quả, nên tích cực truyền bá...

Gieo nhân nào gặp quả đó không sớm thì muộn!

31-05-2017 No Comments

Có không ít người thường hỏi: “Trong Phật giáo thường hay nói có nhân quả, nếu như thật sự có, tại sao làm điều thiện...

Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc

29-05-2017 No Comments

Thời Phật tại thế, có một vị Quốc vương tên là Ða Vị Tả kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày vua...

Phước huệ song tu

29-05-2017 No Comments

Ngày xưa, có một Tỳ kheo tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, đã chứng quả A La Hán. Do nghiệp lực nên mỗi...

Cây xoài của Vua Dadhivahana

29-05-2017 No Comments

Thuở nọ đức vua xứ Baranasi tên Dadhivahana, có một cây xoài, trái nó có mùi thơm vị ngọt; nhà vua muốn khoe của quý,...

Biển và Chánh pháp của Như Lai

29-05-2017 No Comments

Có một lần, Đại Đúc Ananda nói chuyện với một ngư dân ven biển. Người đàn ông cao lớn, nước da xạm nắng, dáng người...

Niệm Phật lúc lâm chung

27-05-2017 No Comments

Mục A. Những Dự Bị Cần Thiết Cho Lúc Lâm Chung Tiết 67 Dự Bị Về Ngoại Duyên Cổ thi nói: “Ta thấy người khác...

Page 2 of 41234