PHẬT HỌC

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài 3 Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới) Thích Tâm Thiện A- Dẫn nhập Các vấ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 2 ẢNH HƯỞNG CỦA ÐẠO PHẬT VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM Thích Trí Quảng Phật giáo truyền sang Việt Nam từ hai hướng, từ Trung Hoa hoặc từ ...

Mục lục 1. Hoàng đế Asoka, Con người của hòa bình và tình nhân bản. Minh Chi 2. Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Thích Quảng Đại 3. Phật Giáo và A-dục Vương. K. R. Norman (Nguyên Tâm dịch) 4. Đại đế Asoka Maurya và những pháp dụ khắc trên ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài 4 Ba dấu ấn của chánh pháp (Tam pháp ấn) Nguyên Tuấn A- Dẫn nhập Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ thống giáo lý ...

Bản đồ Phân Phái - Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy

Nguồn: https://budsas.net/uni/u-phathoc-coban/phcb2-2-e.htm

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Bàn về chủ thuyết các bộ phái Minh Chi Ở đây, chỉ trình bày chủ thuyết của những bộ phái quan trọng nhất (*) : 1. Sthavira ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài 6 Bảy phương pháp đi đến giác ngộ (Thất giác chi) Thích Thiện Bảo A- Dẫn nhập Giáo lý đạo Phật được xem là một nền giáo lý thực nghi ...

Tác giả: Santideva (Bình Thiên). Thích Trí Siêu dịch. Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo Phật giáo Ðại Thừa thì mục đích chính là phải cầu thành Phật. A La Hán cũng giác ngộ giải thoát, Bích Chi Phật cũ ...

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch? Nói như vậy không phải là Phật tử! Nếu không phải Phật tử thì muốn nói sao cũng được, nhưn ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần II - Bài 1 Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Ðế) Thích Viên Giác A- Dẫn nhập Một hôm, Ðức Phật đang ở tại Kosambi trong rừng cây simsàpa, Ngài nhặt một ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài 5 Bốn đề mục quán niệm (Tứ niệm xứ) Thích Phước Lượng A- Dẫn nhập Sau khi thành đạo, Ðức Thế Tôn đã vận dụng phương tiện để dẫn dắt ...

Có một đệ tử hỏi Phật rằng: “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy? Phật rằng: “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là: Điều 1: Nhân Quả không thể đổi thay, tự gieo Nhân ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài đọc thêm Bức thông điệp từ con người của Ðức Phật Thích Trí Chơn A- Dẫn nhập Cuộc đời hoằng pháp của Ðức Thích Ca được nhân loại ch ...

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ ...

PHẦN I. ĐẠI CƯƠNGẤn Độ đến thời đức Phật Lược sử đức Phật Kiết tập kinh điển Trào lưu tư tưởng Phật giáo Ấn độ Các bộ phái Phật giáo Ấn độ Sự truyền bá đạo Phật Phật giáo Trung Hoa Phật giáo Việt Nam Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam PHẦN 2. GIÁO LÝ CĂ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Tư tưởng Phật giáo Bài 1 Các cấp độ Giới pháp Thích Phước Sơn A- Dẫn nhập Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Ðức Ðạo sư đã hóa đ ...

I.- Dẫn nhập: Chúng ta đã biết xưa kia Phật giáo từ Ấn Độ truyền thẳng sang Việt Nam; có thể, một số tông phái cũng được truyền sang Việt Nam nhưng không được truyền bá sâu rộng, dần dần bị thất truyền. Các tông phái Phật giáo Trung Hoa truyền sang Việt ...

Đã có quá nhiều bài trên các trang mạng nói đến chính giáo và tà giáo. Đứng góc độ nào để phân biệt chính và tà? Trước khi đi vào vấn đề, cần có một điểm chung khi tham gia vào vấn đề phân tích. Nếu cứ mạnh ai nấy bảo lưu ý riêng, không đồng nhất điểm ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài đọc thêm Chuổi hạt huyền trong kinh tạng Pali Thích Chơn Thiện Nói đến chuỗi hạt thì có người nghĩ ngay đến pháp môn "niệm Phật công ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài đọc thêm Cơ sở triết lý của Tam Luận Tông Khải Thiên I. Lịch sử truyền thừa của Tam Luận Tông Tam luận tông là một trong những tông ...