Thế nào là Phật?

Sư đáp:

– Ông nói cái gì?

Nói:

– Thế nào là Pháp?

Sư đáp:

– Ông nói cái gì?

Tăng hỏi:

– Thế nào là Tăng?

Sư đáp:

– Ông nói cái gì?

Tăng nói:

– Tạ ơn Sư nhiều lần hồi đáp.

Sư đáp:

– Ông nói cái gì.

Thiền sư Triệu Châu nói:

“Phật bùn không chịu được nước.

Phật gỗ không chịu được lửa.

Phật vàng không chịu được lò.

Phật thật ngồi ở trong”

– Thân Phật đầy chật cả pháp giới, thị hiện khắp trước quần sanh. Tùy duyên cảm ứng, nhưng thường vẫn ngồi tòa Bồ đề nầy.

Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”.

Phật Pháp Tăng có khắp trong mọi lĩnh vực đời sống.

Cho nên có người đến hỏi: Thế nào là Phật Pháp Tăng? Vị thiền sư đều trả lời: Ông nói cái gì?

Phật Pháp Tăng đang có trong ông mà còn hỏi cái gì, còn tìm ở đâu nữa, hãy nhìn lại để mà thấy.