THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Kiến Thức Phật Học Việt Nam.

Quên mất Phật tánh

10-09-2017 No Comments

Theo kinh Lăng Nghiêm q.4 chép: Ở thành Thất La Phiệt có một gã ngu si tên Diễn-nhã-đạt-đa, một buổi sớm nọ soi gương, thấy...

Bài viết mới

Ngẫm lại lời Đức Phật dạy La Hầu La về Lòng chính trực

16-06-2017 No Comments

Kinh điển không đề cập nhiều đến mối quan hệ cha-con giữa Đức Phật và La Hầu La, nhưng rải rác vẫn có để lại...

Tương quan giữa Cho và Nhận

15-06-2017 No Comments

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế tôn vào buổi đắp y, cầm bát đi đến trú...

Ân đức và Tài bảo vô giá

15-06-2017 No Comments

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị Trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có, không có điểm nào đáng phàn...

Sự tích Quán Thế Âm

11-06-2017 No Comments

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức...

Ý nghĩa Bố tát tụng giới

11-06-2017 No Comments

Bố tát dịch ý là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả,… có khi...

Chín chữ Cù lao

06-06-2017 No Comments

Khơi nguồn pháp Vu lan duyên khởi, đáp lời thỉnh cầu của Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử xưng tán là bậc...

Sứ mệnh của đạo Phật

06-06-2017 No Comments

Chúng ta ngày nay, có nhân duyên lớn gặp được chánh pháp, học hiểu và tu hành có kết quả, nên tích cực truyền bá...

Gieo nhân nào gặp quả đó không sớm thì muộn!

31-05-2017 No Comments

Có không ít người thường hỏi: “Trong Phật giáo thường hay nói có nhân quả, nếu như thật sự có, tại sao làm điều thiện...

Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc

29-05-2017 No Comments

Thời Phật tại thế, có một vị Quốc vương tên là Ða Vị Tả kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày vua...

Phước huệ song tu

29-05-2017 No Comments

Ngày xưa, có một Tỳ kheo tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, đã chứng quả A La Hán. Do nghiệp lực nên mỗi...

Page 5 of 11« First...34567...10...Last »