Trang chủ » Nhà Thiền

Nhà Thiền

Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

16-05-2017 No Comments

Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở Nam-Ấn, con vua Đức-Thắng Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh...

Tổ Ma-Noa-La (Manorhita)

16-05-2017 No Comments

Đầu thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở nước Na-Đề, cha là Thường-Tự-Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba...

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi – Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ

15-05-2017 No Comments

BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Tâm Hà Lê Công Đa Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta...