Trang chủ » Nghi Lễ » Nếp Sống Nhà Thiền

Nếp Sống Nhà Thiền

Sự tích Quán Thế Âm

11-06-2017 No Comments

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức...

Ý nghĩa Bố tát tụng giới

11-06-2017 No Comments

Bố tát dịch ý là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả,… có khi...

Tu tập theo hạnh xuất gia

23-05-2017 No Comments

Cư sĩ tại gia nên định ngày trì Bát Quan Trai Giới, tu tập theo hạnh của người xuất gia, thời gian thọ trì giới...

Hỏa hóa trong nhà Phật

23-05-2017 No Comments

Sanh tử là hiện tượng tất nhiên của kiếp sống. Trong Phật giáo đối với vấn đề tử vong có cái nhìn rất đặc biệt,...