NGHE ĐỌC KINH

Bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu.Bản dịch Anh ngữ của Tỳ kheo Khantipalo & Sister Susanna. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) trong Kinh tạng Pali (Suttanta Pitaka). Đây là một qu ...

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Kinh Phật cho người mới bắt đầu (Cẩm nang học Phật cho người trẻ và người bận rộn). Nghe đọc & nguồn: http://chuagiacngo.com/node/7487/play

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Nghe đọc & nguồn: http://chuagiacngo.com/node/67819/play

Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam). 001. Ch1 - Một Pháp - I. Phẩm Sắc (Rūpādivagga)002. Ch1 - Một Pháp - II. Phẩm Đoạn Trừ Triền Cái (Nīvaraṇappahānavagga)003. Ch1 - Một Pháp - III. Phẩm Khó Sử Dụng (Akammaniyavagga)004. Ch1 ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 1: Tiểu Tụng, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 01. TIỂU TỤNG ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 2: Chuyện Tiền Thân (Jātaka); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.1 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương I - Một Kệ (Ekanipāta) - (1-150)10.2 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương II - Hai Kệ (Dukanipāta) ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 3: Chuyện Tiền Thân (Jātaka);  Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 10.10 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương X - Mười Kệ (Dasanipāta) - (439-454)10.11 CHUYỆN TIỀN THÂN (Jātaka) - Chương XI - Mười Một Kệ ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 4: Diễn Giải (Niddesa) - Phân Tích Đạo (Paṭisambhidāmagga); Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 11.A1 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1. Diễn Giải Kinh Về Dục11.A10 ĐẠI DIỄN GIẢI (Mahāniddesapāḷi) - 1 ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 5: Thánh Nhân Ký Sự - Phật Sử - Hạnh Tạng - Milinda Vấn Đạo; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 13. THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna)13.1 THÁNH NHÂN KÝ SỰ (Apadāna) - Trích Lời Giới Thiệu Của Dịch Giả13.2 THÁ ...

Kinh Tiểu Bộ - Tập 1: Tiểu Tụng, Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Quỷ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ; Phiên bản mới nhất, năm 2021 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 01. TIỂU TỤNG ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 001. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mūlapariyāya Sutta)002. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbāsava Sutta)003. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta)004. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm (Bhayabherava Sutta ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Kinh Phạm võng (Brahmajāla Sutta)02. Kinh Sa môn quả (Sāmaññaphala Sutta)03. Kinh Ambaṭṭha (A ma trú) (Ambaṭṭha Sutta)04. Kinh Chủng Ðức (Soṇaḍaṇḍa Sutta)05. Kinh Cứu l ...

Phiên bản mới nhất, năm 2020 (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam): 00. Phần Mở Đầu01. Tương Ưng Chư Thiên (Devatā Saṃyutta)02. Tương Ưng Thiên Tử (Devaputta Saṃyutta)03. Tương Ưng Kosala (Kosala Saṃyutta)04. Tương Ưng Ác Ma (Māra Saṃyutta)05. Tương Ưn ...

Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ ...

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi.Dịch giả: Bình Anson. Qua mạng Amazon.com, tôi đặt mua cuốn sách tiếng Anh “In The Buddha’s Words” của Bhikkhu Bodhi ngay sau khi xuất bản n ...

Có thể nói rằng chỉ trong mười kinh đầu tiên của Trung Bộ I, con đường nhận thức và tu tập của Phật giáo đã được giới thiệu đầy đủ. Các pháp tu ấy và chánh kiến ấy trên thực tế được Thế Tôn và các đại tôn giả giảng dạy trong suốt 45 năm dưới nhiều hình th ...