Giới Bồ Tát Phạm Võng

  Ghi Sau Khi Duyệt Bồ Tát Giới Phạn Võng: Thành thực mà nói, tôi chưa có được niềm tin rằng mỗi khi có thể bị tai nạn gì thì nên tụng Bồ tát giới Phạn võng, nhưng có một điều rõ rệt là mỗi khi làm gì cho giới ấy thì đang bịnh cũng thư thái thấy rõ. Từ ...

Thiền Sư Duy Lực Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Hoa Kỳ. Thích Đồng Thường soạn lục 2005. -Giới Thanh Văn là giới tiệm thứ, tức là theo thứ lớp, từ giới từ giới mà thọ; như người nam thọ 5 giới, rồi thọ 10 giới, sau nữa là thọ 250 giới.  -Giới Bồ Tát là đố ...

Hán văn: Pháp sư Thích Diễn Bồi.Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Minh. Khi tôi tuyên bố giảng kinh Phạm Võng, có Phật tử hõi: “Con chưa thọ Bồ Tát Giới, Hoà Thượng có thể cho con dự nghe được không?” Tôi đáp: “Đương nhiên có thể. Nếu tôi giảng giới Tỳ Khe ...