Giới Bồ Tát Du Già

luat-dai-thua

Lương Huệ vương trong lúc đang ngồi trên điện, chợt thấy lính dẫn một con bò đi qua. Trông thấy dáng điệu con bò nhớn nhác, sợ hãi, vua hỏi các quan: -Dắt bò đi đâu? Các quan tâu: -Dẫn đi giết, lấy máu bôi chuông. Vua khiến thả con bò đi, vì không t ...