Căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ-nại-da (Tát Bà Đa bộ - Mula-sarvātivāda-vinaya)

Ðại Tạng No. 1451.Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu(Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường, Trung QuốcViệt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL 1998   Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh. Mùa hạ năm 1970 tại Phật Học Vi ...

Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu BộBách Nhất Yết-Ma Hán dịch: Đường Tam tạng Luật sư Nghĩa Tịnh. Việt dịch: HT. Luật sư Thích Đỗng Minh.Tỳ-kheo Thích Tâm Hạnh Một hôm, tôn giả Ô-ba-ly bạch Phật: “Thưa Thế Tôn, như lời Phật dạy về tịnh và bất tịnh địa, con ...

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH. Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH. (PL 2545 - TL 2001) Luật sư Nghĩa Tịnh đời Ðường, Trung Quốc, phiên dịch từ Phạn ngữ sang Hán, Nhật Bản biên tập đưa vào Ðại chính Ðại Tạng Kinh, từ số 1444 đến 1455. Tỳ kheo Tâm Hạnh dịc ...