Luận Bắc Truyền

  阿 毘 達 磨 俱 舍 論 A-TÌ-ĐẠT-MA CÂU-XÁ LUẬN I dịch theo bản Sanskrit TUỆ SỸ BAN TU THƯ PHẬT HỌC 2547 – QUÝ MÙI Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a15754/a-ti-dat-ma-cau-xa-luan-i-dich-theo-ban-sanskrit-tue-sy https://quangduc.com/a30556/a-ti- ...

(阿 毘 達 摩 俱 舍 論 ) (ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYAM) Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân Hán dịch: Huyền Trang Việt dịch: Thích Phước Viên Xem thêm & nguồn: http://www.buddhismtoday.com/nghiencuuphathoc/12-2001/cau_xa.htm https://nghiencuuphathoc.org/a-ty-dat-ma-cau- ...

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_thien.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tinhdo.html https://hoavouu.com/p16a20682/17-bo-kinh-so-110-bo

Xem thêm & nguồn: https://tangthuphathoc.net/dai-tang-kinh/bo-luan-so/

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20680/16-bo-luan-tap-64-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luantap.html

Xem thêm & nguồn: http://www.daitangkinh.org/index.php/18-pdf/630-fbothichkinhluan

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20677/12-bo-thich-kinh-luan-30-bo

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20679/14-bo-trung-quan-14-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_trungquan.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20678/13-bo-ty-dam-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tydam.html

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). I. Lịch sử truyền thừa của Tam Luận Tông Tam luận tông là một trong những tông phái của Phật giáo, thiên về duy tâm luận phủ định. Về cơ sở truyền bá và xiển dương, Tam luận lấy kinh Bát Nhã làm nền tảng; từ Bá ...

Nhưng trong kinh, đức Phật nói tâm một cách vắn tắt cô đọng. Các vị Tổ sư, Luận sư mới dựa theo để suy tầm tu chứng phát hiện ra nhiều ý nghĩa ẩn khuất trong đó, mới tạo luận để giải thích, dần dần mới phát sinh nhiều ý nghĩa mới lạ độc đáo giúp cho hành ...

Bồ-tát Mã Minh tạo luận Chân Hiền Tâm dịch và giải   Luận ĐẠI THỪA KHỞI TÍN được Bồ tát Mã Minh làm vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt, nhằm phá bỏ cái thấy thiên lệch của Tiểu thừa cũng như những định kiến sai lầm của Ngoại đạo. Ngày nay bộ luậ ...

Thiền Sư Mã MinhHT Thích Trí Quang dịch giải Trước hết xin nói Khởi tín có 1 chữ rất quan trọng, tôi đã cố gắng dịch mà vẫn thấy không ổn. Đó là chữ vọng niệm hay niệm. Chữ này nguyên tôi đã đổi ra khái niệm, nhưng rồi sợ bị hiểu lầm, tôi phải đổi lại dù ...

(大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) Thích Nhật Từ (Bài dạy tại lớp Cao Đẳng Phật học TP.HCM, khoá IV-2005) Đại Thừa Khởi Tín Luận (大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) còn được gọi tắt là Khởi Tín Luận, tương truyền do ngài Mã Minh (Aśvaghoṣa) bi ...

Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Bản dịch Hán A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận của Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a3174/luan-cau-xa-bo-tat-the-than-viet-dich-dao-sinh http://www.buddhamountain.ca/V ...

Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo Luận  Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải. Giảng lần thứ nhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (11 10 61)  Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoas ...

Tác giả: Nāgārjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập. Dịch Việt: Thích Thiện Siêu. Kinh Bát-Nhã (Prajna) được lưu hành rất sớm tại Ấn độ. Khoảng 700 năm sau khi Phật diệt độ (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III Tây lịch), lúc Bồ-tát Long Thọ ...

Tác giả: Bồ Tát Long ThọHán dịch: Tam Tạng Cưu Ma La ThậpViệt dịch: Ni Trưởng TN Diệu KhôngNhuận văn: HT Thích Thiện Trí, Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm Bộ luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đ ...

Tập 25, Thích Kinh Luận Bộ ,số 1512 , 10 quyển, Kim Cương Tiên Luận, Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư Thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch, Nguyên Huệ Việt dịch Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật: Là bao quát toàn thể tông chỉ lớn của 8 Bộ, khế hợp vớ ...