LỊCH SỬ

Bản đồ Phân Phái - Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy

Nguồn: https://budsas.net/uni/u-phathoc-coban/phcb2-2-e.htm

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Bàn về chủ thuyết các bộ phái Minh Chi Ở đây, chỉ trình bày chủ thuyết của những bộ phái quan trọng nhất (*) : 1. Sthavira ...

Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành được một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và do nhờ pháp Ba-la-mật (PÀRAMITA) nào đưa các ngài qua tới bờ giác ng ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài 2 Ðại cương lịch sử Phật giáo Trung quốc Thích Tâm Khanh A- Dẫn nhập Nếu xem Phật giáo (PG) như một thực thể văn hóa - tôn giáo số ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 3 Giới thiệu học thuyết phân kỳ về hệ thống phán giáo Khải Thiên Nội dung của bài này sẽ giới thiệu khái quát về học thuyết Phân kỳ v ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai Thích Phước Sơn Sau khi Phật Niết bàn độ 100 năm, các Tỳ kheo Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly đề ra ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất Thích Phước Sơn Không bao lâu sau khi Ðức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Ðại Ca Diếp ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập kinh-luật-luận lần thứ ba Thích Phước Sơn Sau Phật Niết bàn 100 năm thì Ðại hội kết tập Pháp Tạng lần thứ h ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập Pháp tạng lần thứ tư Thích Phước Sơn I- Thuyết thứ nhất Sau Phật Niết bàn khoảng 400 năm, tại nước Kiền ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lý do Phân phái và tình hình Phân phái trong đạo Phật Minh Chi A- Tình hình chung Sự phân phái đã từng xảy ra hai lần tr ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần I - Bài 3 Phật giáo từ thời Trần Nhân Tông đến cận đại Thích Tâm Hải Từ Trần Nhân Tông (ở ngôi 1279-1293) cho đến nay, Phật giáo nước ta về c ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần I - Bài 2 Phật Giáo: Thời kỳ từ Nhà nước Ðộc lập Vạn Xuân ra đời đến Vua Trần Nhân Tông Thích Tâm Hải Ðây là một thời kỳ đặc biệt của Phật gi ...

Theravāda Tạng Kinh - Tiểu BộPhật Sử (Buddhavaṃsa)Lời tiếng Việt: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) Sri JayawardhanaramayaColombo – 2005 Tập kinh Buddhavaṃsa được xếp vào Tạng Kinh, thuộc Tiểu Bộ. Chú Giải có tên là Madhuratthavilāsinī được thực hiện ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài 3 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc Thích Tâm Khanh A- Dẫn nhập Từ Ấn Ðộ du nhập vào Tr ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài 1 Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn độ sau thời đức Phật Thích Tâm Hải Dẫn nhập Từ Ấn Ðộ, Phật giáo được truyền bá rộng rãi và trở thàn ...

Lời Nói Đầu Thiền sư là người ra đi không lưu lại dấu vết. Vì thế, chúng ta muốm tìm lại lịch sử các Ngài thật là việc khó khăn vô cùng. Hơn nữa, những phần lịch sử còn ghi chép lại về niên đại, nhiều bản so lại sai lệch quá xa; về cốt truyện, mang đầy ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần I - Bài 1 Lịch sử Phật giáo Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam Thích Tâm Hải A- Dẫn nhập Phật giáo từ Ấn Ðộ du nhập Việt Nam đã trên h ...