Tạng Kinh Bắc Truyền

Bản đồ không ảnh: hoằng pháp Bản đồ niên đại Phật giáo Bản đồ niên đại Phật giáo (tiếp theo)Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh / Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh) Kinh sách tìm thấy tại động Đôn Hòang Trung Hoa, lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc Kinh ...

Xem thêm & nguồn: http://www.buddhamountain.ca/VT0223.php https://hoavouu.com/p16a20668/3-bo-bat-nha-41-bo https://hoavouu.com/images/file/hdZfXGAx0QgQACcP/0223-ma-ha-bat-nha-ba-la-mat-kinh.pdf http://tuvienquangduc.com.au/kinhdien/90batnha.html ...

Hán dịch: Pháp Sư Cưu-Ma-La-Thập.Việt dịch: Thích Trí Tịnh. Hôm nay, chúng ta có phúc duyên chiêm ngưỡng bộ Trí Tịnh Toàn Tập, một tuyển tập kinh, luật, luận trong Tam Tạng giáo điển của Phật giáo, được HT. Thích Trí Tịnh gia tâm nghiên cứu và diễn dịch ...

Xem thêm & nguồn: Nhiều Dịch giả khác nhau: https://hoavouu.com/p16a20667/2-bo-ban-duyen-67-bo https://phatphapungdung.com/phap-bao/bo-bon-duyen Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_ ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20681/15-bo-du-gia-48-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_dugia.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20673/8-bo-dai-tap-27-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_daitap.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_donhoang.html

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm (Thích Trí Quảng): Kinh Hoa Nghiêm có ba bộ: Bộ thứ nhất gọi là Đại Hoa Nghiêm do Pháp thân Tỳ Lô Giá Na chuyển. Bộ thứ hai là Trung Hoa Nghiêm do Báo thân Lô Xá Na chuyển và bộ thứ ba do -ng thân Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết. N ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20676/11-bo-luat-83-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_luat.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20675/10-bo-mat-giao-572-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_matgiao.html

Saddharma Pundarika Sutra.Kinh Pháp Hoa nguyên văn là: “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Giới thiệu Kinh Pháp Hoa (Thích Viên Giác): Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 tr ...

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20686/21-bo-su-vi-15-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_suvi.html

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p16a20674/9-bo-kinh-tap-422-bo https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_kinhtap.html

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/kinh-bac-truyen_viet-van_lpks_tuctang.html

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập  Phần I - Bài 2 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁTHỆ THỐNG KINH ÐIỂN HÁN TẠNG Ðào Nguyên DẪN NHẬP Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, về sau được truyền bá sang nhiều nư ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). I. Lịch sử kinh Hoa Nghiêm 1- Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm Về mặt học thuật, chúng ta học lịch sử phần lớn căn cứ vào dữ liệu mà người trước đã ghi lại để đánh giá. Nhưng đứng ở lãnh vực tôn giáo để qu ...

Thích Nhật Từ soạn dịch.Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) bản dịch đời Đông Tấn (năm 317-32 ...

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn sang Hán.Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch Từ Hán Sang Việt. Kinh Duy Ma Cật bất khả tư nghì, tuyệt diệu cùng tột, ý chỉ thâm huyền, chẳng phải lời nói có thể diễn tả. Siêu việt tam không (Nhơn không, Pháp không, Khô ...

Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa.Dịch giả: Thích Huệ Hưng. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a2011/kinh-duy-ma-cat

Trong khế kinh, Đức Phật nói: "Chỉ vì một đại sự nhơn duyên mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật”. Lời Đức Phật thật đơn giản, mà ý nghĩa thật tột cùng sâu rộng. Trong lời đó có nghĩa cứu c ...