Tạng Kinh Bắc Truyền (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/617-fboaham

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/620-fbobanduyen

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/624-fbobaotich

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/621-fbobatnha

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/626-fbodaitap

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/623-fbohoanghiem

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/627-fbokinhtap

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/628-ftapmattong

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/625-fbonietban

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/622-fbophaphoa

Lời nói đầu của người chủ trì dịch Đại Tạng Kinh chữ Việt    Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu Đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Trang đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiệ ...

Lời nói đầu của người chủ trì dịch Đại Tạng Kinh chữ Việt    Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu Đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Trang đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiệ ...