Mười Đại Đệ Tử của Đức Phật

Chương 8. Các Đại Đệ Tử của Đức Phật. Tất cả các Tỳ-kheo y theo lời Phật dạy mà tu hành đạt Thánh quả đều là những đệ tử lớn của đức Phật. Tùy theo nghiệp quả trong quá khứ, tùy theo nỗ lực tu tập và cơ duyên đưa đẩy của từng vị, việc đạt Thánh quả có cấ ...

Soạn Giả: Nyanaponika Thera. Dịch Giả: Nguyễn Ðiều. Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng tìm thấy không biết bao nhiêu những cuốn sách nói về đức Phật hoặc chung quanh các lời dạy, những giáo thuyết của Ngài. Tuy nhiên, quả vị của một đấng Phật Tổ lại ...

Dịch giả Nguyên tác Anh ngữ: Ni sư Ayya Khema (dịch từ Ðức ngữ của Tác giả: Hellmuth Hecker). Việt ngữ: Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991). Trong Phật giáo có rất nhiều vị đại tông đồ rất đáng cho hậu thế noi gương. Một trong những vị đại tông đồ ấy là Thánh T ...

Nguyên tác: Great Disciples Of The Buddha.Tác giả: Nyanaponika Thera & Hellmuth Hecker.Hiệu đính: Bhikkhu Bodhi.Hướng dẫn: Hòa Thượng Kim Triệu Khippapañño.Soạn dịch: Ban Biên Tập Thích Ca Thiền Viện. Phần lớn các Phật tử Việt Nam từ lâu đều đã quen ...

Nguyên tác Anh ngữ: Father of the Sangha.Tác giả: Hellmuth Hecker.Diễn dịch: Nguyễn Ðiều (1992). Lúc còn tại thế, đức Phật đã có năm đại đệ tử thượng hạng là Ðại Ca Diếp (Mahà Kassapa), Xá Lợi Phất (Sàrìputta), Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna), A Nậu Lâu ...

Tác giả: Hellmuth Hecker.Dịch Việt: Nguyễn Ðiều (1988). Từ lâu, tôi hằng tâm nguyện được dịp phiên dịch hay biên soạn lịch sử của những Ðại Tông Ðồ Ðức Phật, nhất là các ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta), Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna), A Nan (Ananda) Ca Diế ...

Ðức ngữ: Hellmuth Hecker. Anh ngữ: Nyanaponika. Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993). Như chúng ta đã biết: Ðức Phật có năm thượng thủ đại Tôn đồ, sắp theo thứ tự là: Ðại Ca Diếp (Mahà Kassapa). 2. Xá Lợi Phất (Sàrìputta). 3. Ðại Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàn ...

Truyện thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao.Tranh Trường Quán.DIỆU PHƯƠNG xuất bản. Đức Phật có rất nhiều đệ tử. Nhưng khi đề cập đến các vị đệ tử xuất sắc, vượt trội với những sở trường và hạnh nguyện mang những nét đặc thù khác biệt nhau thời người ta thường nhắ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư.Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh Kiên Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Mắt trời thấy suốt, không gì chướng ngại). Trong 16 vị A La Hán được ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư.Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh Kiên Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị thượng thủ nghe nhiều nhớ kĩ nhất) 1.- NHÂN DUYÊN XUẤT GIA: Khi ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị luận sư lỗi lạc nhất). 1.- THI ĐUA DIỄN THUYẾT VỚI ANH: Tại t ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất). 1.- VĨ NHÂN RA ĐỜI NƠI GỐC ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn). 1.- CẬU BÉ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị thượng thủ có thần thông quảng đại nhất) 1.- NGƯỜI HẦU CẬN BUỔI ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. (Vị giảng sư tài giỏi nhất) 1.- NGƯỜI ĐẦY ẮP TÌNH THƯƠNG: Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát li sinh tử cố nhiên là quan trọn ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Thể nhập diệu lí “KHÔNG” hơn ai hết). 1.- ĐIỀM ĐẠI CÁT CỦA BÉ KHÔNG ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị luật sư mô phạm và uy tín nhất). 1.- XUẤT THÂN TỪ GIAI CẤP NÔ LỆ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. (Vị thượng thủ có trí tuệ siêu việt nhất). 1.- TRƯỚC VÀ SAU KHI RA Đ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp SưViệt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ LụcHiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh Kiên Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Lịch sử Phật Giáo bắt đầu với đức Giáo chủ, Phật Thích Ca Mâu Ni, đản sin ...

Chương 12: Thập Đại Đệ Tử - Ten Great Disciples.Thiện Phúc. (A) Những đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật—Chief famous disciples of the Buddha (I) Những đại đệ tử của Đức Phật trong giáo đoàn Tăng—The Buddha’s great disciples in the Order of Monks: For mor ...