ĐỨC PHẬT & ĐỆ TỬ

Việt dịch: Tuệ Sỹ dịch & chú giải. Tăng-già, cộng đồng đệ tử xuất gia của Phật, trên thế giới hiện tại được truyền thừa trong ba hệ chính: Theravāda (Thượng tọa bộ) trong các nước Phật giáo phương Nam; Mūlasarvāstivāda (Căn bản Thuyết nhất thiết hữu ...

Ðại Tạng No. 1451.Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu(Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường, Trung QuốcViệt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL 1998 Nhật Bản biên tập đưa vào Ðại chính Ðại Tạng Kinh, từ số 1444 đế ...