1. Lánh xa những thói hư tật xấu và người xấu, luôn thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính.
  2. Sống trong môi trường tốt, làm những việc thiện lành.
  3. Luôn học hỏi những điều hay lẽ phải, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ.
  4. Phụng dưỡng cha mẹ chu đáo, yêu thương gia đình mình, chỉ làm những nghề chân chính và thích hợp.
  5. Sống ngay thẳng, thường xuyên bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết.
  6. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, chăm chỉ làm việc lành.
  7. Biết khiêm cung, lễ độ, biết đủ và nhớ ơn, không bỏ dịp học đạo.
  8. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi.
  9. Sống tinh cần tỉnh thức, học hỏi những chân lý của cuộc đời, thực chứng được Niết-bàn.
  10. Hành xử trong nhân gian tâm không hề lay chuyển, an nhiên, không phiền não.

***

Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, an vui trong phước đức của tự thân.